ข้าพเจ้านางสาวอทิติยา นครไชย ปรเภทนักศึกษา ตำบลกระสัง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ เดือนพฤศจิกายน 2564 ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจแบบบูรณาการ

ข้าพเจ้าเจ้าหน้าที่ตำบลกระสัง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ลงเก็บข้อมูล CBD ของตำบลเพื่อเก็บข้อมูลให้ครบถ้วนตามเป้าหมายของโครงการ เรื่องร้านค้า และอาหารในชุมชนชม เกษตรกร และผู้ที่กลับบ้านในช่วงโควิด-19 และอื่นๆอีกมากมาย และได้ป้องกันใส่แมสล้างมือตามมาตรการโรคระบาดโควิด-19 ในชุมชนตอนนี้

ข้าพเจ้าได้เก็บข้อมูลเพื่อสอบถามความต้องการของชาวบ้านว่ามีสภาพปัญหาเรื่องภัยแล้ง หรือต้องการที่จำธนาคารน้ำใต้ดิน

ข้าพเจ้า เจ้าหน้าที่ตำบลกระสัง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ขอขอบคุณชาวบ้านและผู้ใหญ่บ้านที่ให้ความร่วมมือมาตลอดในการลงพื้นที่และเก็บข้อมูล

อื่นๆ

เมนู