ข้าพเจ้านางสาวหริญรัญชนา พินัยรัมย์ ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ตำบลลำดวน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

MS02 : การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนและการกระจายรายได้ในตำบลลำดวน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ได้แก่ อาจารย์ปิติวรรณ ฝ้ายโคกสูง อาจารย์วณิชา แผลงรักษา อาจารย์ปัทมาวดี วงษ์เกิด และดร.วิษณุ  ปัญญายงค์

การปฏิบัติงานลงพื้นที่ดำเนินโครงการประจำเดือนพฤศจิกายน

    วันที่ 25 ตุลาคม 2564  ข้าพเจ้าและทีมงานได้ลงพื้นที่ร่วมกันพัฒนา ปรับภูมิทัศน์ โครงการส่งเสริมศูนย์ศิลปาชีพบ้านบุ ลำดวน แหล่งเรียนรู้ ในตำบลลำดวน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์  เป็นแหล่งเรียนรู้ในตำบลลำดวนที่สำคัญ และสร้างอาชีพให้คนในตำบลลำดวน มีสวนหม่อน มีการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม กรอไหม และสาวไหม เป็นต้น ทั้งนี้ได้มีการซ่อมแซมรูปตัวหนอนที่ชำรุด ปรับภูมิทัศน์สถานที่หน้าศูนย์  ทำการทาสีตัวหนอน และป้ายโครงการส่งเสริมศูนย์ศิลปาชีพ

     วันที่ 28 ตุลาคม 2564  ข้าพเจ้า และทีมงานผการันดูลได้พื้นที่ร่วมช่วยกันทำความสะอาดศาลา พิพิธภัณฑ์ผ้าไหม ณ วัดบ้านลำดวน เพื่อเป็นการจัดเตรียมสถานที่งานบุญทอดกฐินสามัคคี

 

     วันที่ 30 ตุลาคม 2564 พวกเราทีมงานผการันดูลได้ร่วมพิธีงานแห่บุญกฐิน พร้อมพ่อแม่พี่น้องชาวตำบลลำดวน ณ วัดบ้านลำดวน อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์

     วันที่  3 พฤศจิกายน  2564  ข้าพเจ้า และทีมงานได้มีการลงพื้นที่หมู่บ้านกระเจา เพื่อเป็นการประชุมวางแผน หารึกับผู้นำชุมชน ผู้ใหญ่นายไกรวุฒิ  ยาวิรัมย์  และคณะกรรมการหมู่บ้านกระเจา เพื่อการพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ ปรับภูมิทัศน์ของลำชีให้น่าท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้น เพื่อเตรียมความพร้อมในการตอนรับนักท่องเที่ยว

 

วีดีโอ สรุปกิจกรรม

 

อื่นๆ

เมนู