ข้าพเจ้า นางสาวจินตนา ปาโนรัมย์ ประเภทประชาชน เป็นผู้รับจ้างงานของตำบลบ้านปรือ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์  หลักสูตรการสร้างธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อใช้ประโยชน์ทางด้านการเกษตรในครัวเรือนอย่างยั่งยืน MS01 (2)  โดยเริ่มทำงานเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564

ส่วนการรายงานประจำเดือนตุลาคม 2564 นี้  ข้าพเจ้าและเพื่อนร่วมโครงการทั้ง 20 ท่านได้เข้าร่วมประชุมกับท่านอาจารย์ประธานโครงการและผู้รับผิดชอบโครงการเข้าเข้ารับฟังแนวทางและเตรียมความพร้อมที่จะลงพื้นที่ปฏิบัติในชุมชนที่ได้รับมอบหมาย โดยได้แบ่งออกเป็น 2 ส่วนที่จะดำเนินการให้กับชุมชนคือ

1. ส่วนการลงพื้นที่ข้าพเจ้า พร้อมทั้งทีมงานและอาจารย์ประจำหลักสูตร ได้ลงพื้นที่ตำบลบ้านปรือเพื่อชี้แจง ทำความเข้าใจ ประชุมหารือกับชุมชนในการที่ทีมงานจะลงพื้นที่เพื่อปฏิบัติงาน เพื่อลงเก็บข้อมูล CBD ของชุมชนเพื่อนำกลับมาวิเคราะห์ถึงการพัฒนาของชุมชนในส่วนที่เป็นจุดแข็ง และจุดที่ควรจะพัฒนาให้กับชุมชน แล้วต่อให้กับ อว. ต่อไป

2. ส่วนการลงพื้นที่เพื่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินให้กับชุมชน อาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการและผู้จ้างงานทุกท่าน ได้ทำการประสานงานกับผู้นำชุมชน เพื่อขอความร่วมมือและช่วยประชาสัมพันธ์ เพื่อที่ทีมงานผู้รับจ้างจะได้ลงไปสร้างธนาคารน้ำใต้ดินให้กับชุมชนให้ครบตามเป้าหมายของโครงการ ถึงแม้ว่าจะมีอุปสรรคบ้างในการลงพื้นที่อันเนื่องจากสถานการณ์ของโรคโควิด ผู้รับจ้างงานก็เพียรพยายามที่จะสร้างธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อเป็นประโยชน์ให้กับชุมชนตามวัตถุประสงค์ของโครงการให้สำเร็จ

ในการนี้ ในเดือนต่อไปถ้าสถานการณ์โรคโควิดไม่รุ่นแรงมาก ข้าพเจ้าและทีมงานจะได้ลงไปสร้างธนาคารน้ำใต้ดินให้กับชุมชน เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ การสร้างธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อการเกษตรอย่างยั่งยืน ให้กับชุมชนต่อไป

            

         

อื่นๆ

เมนู