ข้าพเจ้า นางสาวกาญจนา เชื่อนิจ ประเภทประชาชน เป็นผู้รับจ้างงานของตำบลบ้านปรือ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์  หลักสูตรการสร้างธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อใช้ประโยชน์ทางด้านการเกษตรในครัวเรือนอย่างยั่งยืน MS01 (2) โดยเริ่มทำงานเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564

ส่วนการรายงานประจำเดือนตุลาคม 2564 นี้  ข้าพเจ้าและเพื่อนร่วมโครงการทั้ง 20 ท่านได้เข้าร่วมประชุมกับท่านอาจารย์ประธานโครงการและผู้รับผิดชอบโครงการเข้าเข้ารับฟังแนวทางและเตรียมความพร้อมที่จะลงพื้นที่ปฏิบัติในชุมชนที่ได้รับมอบหมาย ส่วนการลงพื้นที่ข้าพเจ้า พร้อมทั้งทีมงานและอาจารย์ประจำหลักสูตร ได้ลงพื้นที่ตำบลบ้านปรือเพื่อชี้แจง ทำความเข้าใจ ประชุมหารือกับชุมชนในการที่ทีมงานจะลงพื้นที่เพื่อปฏิบัติงาน เพื่อจัดเก็บข้อมูล CBD และทำการวิเคราะห์ข้อมูลแล้วนำส่ง อว.ต่อไป ในส่วนการสร้างธนาคารน้ำใต้ดินให้ชุมชนนั้น ได้ทำการคัดเลือกกลุ่มหลังคาเรือนที่จะสร้างธนาคารน้ำใต้ดินให้กับชุมชน  ที่สามารถจะไปต่อยอดกับการเกษตรของตนเองตลอดทั้งคนในชุมชนที่มีความต้องการจะเข้ามารับความรู้ จากการถ่ายทอดความรู้ของการสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน แล้วนำไปสร้างในพื้นที่ของตนเองเพื่อประโยชน์ที่ยั่งยืนได้

ในการนี้ ในเดือนต่อไปถ้าสถานการณ์โรคโควิดไม่รุ่นแรงมาก ข้าพเจ้าและทีมงานจะได้ลงไปสร้างธนาคารน้ำใต้ดินให้กับชุมชน เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ การสร้างธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อการเกษตรอย่างยั่งยืน ให้กับชุมชนต่อไป

              

   

อื่นๆ

เมนู