ข้าพเจ้านางสาวณภาภัช มารศรี ผู้ปฏิบัติงานตำบลกระสัง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ดำเนินงานตำบลกระสัง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)

วางแผนปฏิบัติงานประจำเดือนพฤศจิกายน โดยการวางแผนในการลงพื้นที่ทำธนาคารน้ำใต้ดินหมู่ 13 บ้านสำโรง 10 หลุม และวางแผนการลงพื้นที่เก็บข้อมูล Community Big Data (CBD) เพื่อนำมาวิเคราะห์ข้อมูลในเดือนนี้

สำหรับการลงพื้นที่เก็บข้อมูล Community Big Data (CBD) เพิ่มเติมจากที่เคยได้ลงพื้นที่ไปเก็บข้อมูลในช่วงเดือนพฤษภาคมและนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์หา Pain point  (SWOT, VROI หรือ เครื่องมือวิเคราะห์ใดๆ ตามเหมาะสม) หลังจากนั้นนำข้อมูลที่ได้มาทำ G-map เพื่อนำเสนอข้อมูลส่งให้กับทางอว.


การลงพื้นที่ในการเก็บข้อมูล
CBD และลงพื้นที่ทำธนาคารน้ำใต้ดินในเดือนนี้ทำให้ได้เห็นถึงชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านที่ทำเกษตรกรรม เห็นถึงวิธีการเก็บเกี่ยวข้าว การตากข้าว และการเริ่มหว่านข้าวเพื่อทำนาปรังต่อจากนาปี

อื่นๆ

เมนู