โครงการยกระดับเศรษกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาลัย จัดทำโดยนางสาวณิชชยา ดาราย้อย ประเภท บัณฑิตจบใหม่ เป็นผู้รับจ้างงานของตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ หลักสูตรการสร้างธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อใช้ประโยชน์ทางด้านการเกษตรในครัวเรือนอย่างยั่งยืน MS01(3)

การปฏิบัติงานประจำเดือนพฤศจิกายน 2564

🔹พวกเราทีมงานได้ติดต่อประสานงานกับทางผู้ใหญ่บ้านทุ่งสว่าง หมู่ที่ 7 พร้อมทั้งดูพื้นที่บริเวณรอบๆแต่ละหลังคาเรือนที่คัดเลือกไว้ โดยหาจุดที่เหมาะสมในการขุดบ่อเพื่อทำธนาคารน้ำใต้ดิน

🔹ในการทำโครงการธนาคารน้ำใต้ดิน พวกเราทีมงานได้ร่วมมือกันลงพื้นที่หาวัสดุเสริมเพิ่มเติมที่สามารถหาได้ง่ายๆจากท้องถิ่นของเรา อาทิ เช่นขวดพลาสติกและขวดแก้วต่างๆที่ได้จากการดื่มน้ำอัดลม หรือเครื่องปรุงอาหาร ยางรถยนต์ที่พังแล้ว เศษอิฐและเศษปูนที่ได้มาจากการทุบพื้นหรือทุบบ้านเก่า เป็นต้น ซึ่งวัสดุเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราจับต้องได้และสามารถหาได้ง่ายๆจากแหล่งชุมชนของเราเอง

🔹ทั้งนี้ก่อนการลงพื้นที่ทำธนาคารน้ำใต้พวกเราทีมงานไ้ด้ร่วมประชุมทีมเพื่อพูดคุย แก้ไขปัญหาร่วมกัน และพวกเราทีมงานยังได้ให้ความรู้ เกี่ยวกับการสร้างธนาคารน้ำใต้ดินให้แก่ชาวบ้านได้รับรู้ถึงประโยชน์ที่แท้จริง และได้แบ่งกลุ่มออกเป็น 2 กลุ่มย่อย เพื่อให้เกิดความรวดเร็วในการปฏิบัติงาน โดยเป้าหมายในการทำธนาคารน้ำใต้ดินเดือนนี้มีจำนวนทั้งหมด 10 บ่อ

🔹นอกจากนั้นหลังจากลงพื้นที่ทำธนาคารน้ำใต้ดินได้ตามเป้าหมายแล้ว พวกเราทีมงานยังได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลผู้ที่ย้ายกลับบ้านเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19,แหล่งท่องเที่ยว,ที่พัก/โรงแรม/โฮมสเตย์,อาหารที่น่าสนใจ,ร้านอาหาร,เกษตรกร,พืช,สัตว์,แหล่งน้ำและภูมิปัญญาในท้องถิ่น เพื่อกรอกช้อมูลลงในระบบให้ส่วนกลางได้นำไปใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล CBD และ Area Business Citizen Centric Model (ABC Model) ต่อไป

เดือนพฤศจิกายน 2564

อื่นๆ

เมนู