โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ ในหลักสูตร การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนรองรับการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ตำบลโคกมะม่วง อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยนางสาวพัทรานิษฐ์ คะริบรัมย์ บัณฑิตจบใหม่ กลุ่ม MS06

จากการที่ผู้ปฏิบัติงานลงพื้นที่ตำบลโคกมะม่วงร่วมกับทีม GISTDA  เพื่อสำรวจพื้นที่การเกษตร พบว่าสภาพพื้นที่เป็นที่ราบสูงสลับกับที่ราบลุ่ม  สภาพดินเหมาะแก่การทำเกษตรกรรม พื้นที่มีอัตลักษณ์ทางด้านธรณีวิทยา ซึ่งมีน้ำแร่ที่มาจากน้ำใต้ดินในดินภูเขาไฟ ประชาชนในพื้นที่ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรปลูกสวนผลไม้ ดินที่ใช้ปลูกเป็นดินแดงเข้มที่ได้จากการประทุของภูเขาไฟของจังหวัดบุรีรัมย์ ผลไม้จึงมีการเจริญเติบโตได้ดี และลำไยก็เป็นหนึ่งในผลไม้ที่เกษตรกรนิยมปลูก และปลูกกันเป็นจำนวนมากกว่า 168 ครัวเรือน พื้นที่เพาะปลูกทั้งหมด 1,243 ไร่ ลำไยที่ปลูกจะมีคุณสมบัติพิเศษแตกต่างจากลำไยที่อื่น คือ มีลูกใหญ่ กลิ่นหอม รสชาติหวาน และมีที่เนื้อกรอบ

จากการสัมภาษณ์เกษตรกรนางสาวสุพัตรา ศรีดาเรือง ชื่อสวน สวนนาฏยา ตั้งอยู่ที่ หมู่ 22 ตำบลโคกมะม่วง อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ ปลูกลำไยพันธุ์ อีดอ จำนวนพื้นที่ปลูก 14 ไร่ ระยะการเพาะปลูกอยู่ในระยะดูแลต้น จะสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตลำไยได้ในช่วงเดือนมีนาคม พ.ศ.2565 จะได้ผลผลิตลำไยปริมาณ 1 ตัน/ไร่ ต้นทุนการผลิตอยู่ที่ประมาณ 12,000 บาท/ไร่ และสวน สวนนาฏยายังได้รับมาตรฐาน GMP อีกด้วย

คุณสุพัตราเล่าว่า เมื่อก่อนตนเองปลูกมันสำปะหลังและประสบปัญหาผลผลิตเน่าเสียหายก่อนเก็บเกี่ยว ทำให้รายได้ไม่พอใช้จ่ายในครอบครัว ต่อมาเลยหันมาปลูกไม้ยืนต้นคือลำไย ลงทุนปลูกครั้งเดียวได้ผลผลิตตามฤดูกาลที่ต้องการ และความต้องการของตลาดลำไยของผู้บริโภคทั้งในประเทศและต่างประเทศยังมีสูง สามารถสร้างรายได้ให้ครอบครัวมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นได้ตลอด

การทำสวนผลไม้ในพื้นที่เป็นการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างคุ้มค่า สร้างผลผลิตที่มีคุณภาพออกสู่ตลาด และยังสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรชาวตำบลโคกมะม่วง  และยังสามารถขยายผลเป็นแหล่งเรียนรู้ศึกษาดูงานเพื่อตอนรับนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามา ทำให้สวนผลไม้ตำบลโคกมะม่วงเป็นที่รู้จักมากขึ้นอีกด้วย

อื่นๆ

เมนู