1. หน้าแรก
  2. คณะวิทยาการจัดการ
  3. MS01(3) - ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง
  4. MS01(3) ต.สูงเนิน อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ การสร้างธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อประโยชน์ทางด้านการเกษตรในครัวเรือนอย่างยั่งยืนประจำเดือนพฤศจิกายน 2564

MS01(3) ต.สูงเนิน อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ การสร้างธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อประโยชน์ทางด้านการเกษตรในครัวเรือนอย่างยั่งยืนประจำเดือนพฤศจิกายน 2564

ผม นายธนกฤต พินัยรัมย์ ประเภท นักศึกษา เป็นผู้จ้างงานของตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ หลักสูตรการสร้างธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อประโยชน์ทางด้านการเกษตรในครัวเรือนอย่างยั่งยืน เนื่องด้วยสถานการณ์โควิดที่แพร่ระบาดอย่างต่อเนื่องทำให้คณะทำงานของเราต้องปรับเปลี่ยนแผนการดำเนินการเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์และปัจจัยสิ่งแวดล้อมอื่นๆ

จากสถานการณ์โควิด19 ภายในประเทศไทยได้มีการผ่อนคล้ายมากขึ้นเดือนที่ผ่านมาเราทีมงานธนาคารน้ำใต้ดินตำบลสูงเนินจึงสามารถดำเนินงานไปได้มากพสมควร แต่ต้นเดือนพฤศจิกายน ตำบลสูงเนินที่ทีมงานเรารับผิดชอบมีข่าวรายงานมาว่ามีคนติดโควิดในพื้นที่ทำให้ทีมงานเราไม่สามารถลงไปปฏิบัติงานได้ จึงได้ปรึกษาหาวิธีการทำงานผ่านช่องทางออนไลน์

ทางทีมงานธนาคารน้ำใต้ดินตำบลสูงเนินจึงได้ประชุมออนไลน์หาวิธีและช่องทางการทำงานโดยการที่ให้ทุกคนช่วยกันเก็บข้อมูล CBC และกรอกเข้าระบบให้ครบตามจำนวน สมาชิกทุกคนช่วยกันกรอกจนแล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด มีงานแยกสำหรับนักศึกษาอย่างพวกผมคือการนำข้อมูล CBD เข้าสู่ G-Map พวกผมกลุ่มนักศึกษาจึงนัดทำงานกันที่ห้องสมุดของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์โดยที่ทุกคนได้ฉีดวัคซีนครบทั้ง 2 เข็มแล้วและตลอดการทำงานได้สวมใส่แมสตลอดเวลา การทำงานเป็นไปได้ด้วยดีแล้วเสร็จตามที่เวลากำหนดไว้

ทีมงานธนาคารน้ำใต้ดินตำบลสูงเนินได้แต่หวังให้สถานการณ์โควิดดีขึ้น เพื่อที่จะสามารถลงพื้นที่ไปปฏิบัติต่อให้แล้วเสร็จจามเป้าหมายที่วางไว้

อื่นๆ

เมนู