ข้าพเจ้านางสาวพรพิมาศ จันทินมาธร ผู้ปฏิบัติงานตำบลกระสัง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ตำแหน่งเจ้าหน้าดำเนินงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)

สรุปผลการปฏิบัติงานและติดตามผลการดำเนินงานการทำธนาคารน้ำใต้ดิน เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2564 คณะอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการได้ลงพื้นที่ตรวจสอบความเรียบร้อยของหลุมธนาคารน้ำใต้ดิน โดยได้สุ่มตัวอย่างหลุมธนาคารน้ำใต้ดิน 3 หลุมด้วยกัน และได้ชี้แจงปัญหาของแต่ละหลุม วิธีแก้ไขปัญหาและข้อผิดพลาดและให้คำแนะนำในการก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดให้แก่ชาวบ้านและผู้ดำเนินงาน

 

อื่นๆ

เมนู