บทความรายงานผลการดำเนินงาน ธันวาคม 2564
ข้าพเจ้านางสาวอภิญญา นามปัญญา ผู้ปฏิบัติงานตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ของตำบลกระสัง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ดำเนินงานตำบลกระสัง ในส่วนของการดำเนินงานของเดือนธันวาคม 2564 นั้นเป็นการประชุมทีมวางแผนการดำเดินงานลงพื้นที่ทำธนาคารน้ำใต้ดินและประชุมกระบวนการตรวจสอบหลุมธนาคารน้ำใต้ตินตอนจบโครงการร่วมกับคณะอาจารย์ผู้ดูแลประจำตำบล

ข้าพเจ้าและเจ้าหน้าที่ดำเนินการทุกท่านในส่วนของบัณฑิตได้ดำเนินการจัดทำ การดำเนินงานรายตำบล (TSI) ข้าพเจ้าด้ทำการลงพื้นที่หมู่ 8และ หมู่ 13 เพื่อทำการแก้ไขการกรอกข้อมูลCBD ให้ถูกต้อง และข้าเจ้าและทีมงานดำเนินการได้ทการติดต่อไปยังผู้ใหญ่บ้าน บ้านหนองปลาไหลเพื่อทำการติดต่อสอบถามไปยังผู้ที่มีความประสงค์เข้าร่วมโครงการขุดบ่ธนาคารน้ำใต้ดิน จากนั้นได้ทำการจัดเตรียมอุปกรณืสำหรับกการจัดทำธนาคารน้ำใต้ดินและลงพื้นที่ไปยังบ้านหนองปลาไหลเพื่อทการขุดบ่อธนาคารน้ำใต้ดิน โดยการลงพื้นที่ในครั้งนี้เป็นไปได้ด้วยความราบรื่นที่ได้ความร่วมือจากชาวบ้านเป็นอย่างดี และได้รับการดูแลและช่วยจัดหาอุปกรณ์ที่ขาดเหลือจากผู้ใหญ่บ้านเป็นอย่างดี

            

     

อื่นๆ

เมนู