ข้าพเจ้านางสาวอทิติยา นครไชย ประเภทนักศึกษา ตำบลกระสัง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจแบบบูรณาการ

ข้าพเจ้าและเจ้าหน้าที่ตำบลกระสัง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ได้ทำการลงทำธนาคารน้ำใต้ดิน ตามหมู่บ้านและได้ทราบสภาพดินและความต้องการของชาวบ้าน ที่จะทำธนาคารน้ำใต้ดินและข้อดีข้อเสียในการทำธนาคารน้ำใต้ดิน

ข้าพเจ้าและอาจารย์คณะวิทยาการจัดการได้ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบหลุม และตรวจสอบความเรียบร้อยของตำบลกระสัง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ได้ทำการแก้ไขและปรับปรุงหลุมบางส่วนเรียบร้อย

ข้าพเจ้าขอขอบคุณคณะอาจารย์และเจ้าหน้าที่ตำบลกระสังที่ให้ความร่วมมือกันเป็นอย่างดี และขอขอบคุณผู้ใหญ่บ้านตำบลกระสัง

 

อื่นๆ

เมนู