ธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. 2564

ในเดือนสุดท้ายของการทำงานในโครงการธนาคารน้ำใต้ดิน ซึ่งตามเป้าหมายของโครงการธนาคารน้ำใต้ดินคือการทำทั้งหมดให้ได้ครบ 40 หลุม ซึ่งทางคณะทีมงานได้ทำงานจนสำเร็จลุล่วงตามเป้าหมายที่ได้วางแผนกันไว้ โดยหมู่บ้านสุดท้ายที่ทางทีมงานได้ทำการคัดเลือกไว้คือ หมู่บ้านระกาใต้ โดยพื้นที่ที่เลือกสรรในการทำส่วนใหญ่แล้วจะอยู่ในส่วนของเขตพื้นที่ที่ปลูกพืชสวนไร่นา เพื่อให้เกิดประโยชน์จากการทำธนาคารน้ำใต้ดินให้มากที่สุด เพราะเมื่อได้มีการทำธนาคารน้ำใต้ดินตรงส่วนไหน ต้นไม้หรือพืชผักบริเวณโดยรอบจะได้รับความชุ่มชื้นตามไปด้วย ทำให้ต้นไม้พืชผักเหล่านั้นเจริญงอกงาม

เนื่องจากเดือนธันวาคมเป็นเดือนสุดท้ายของการสิ้นสุดโครงการธนาคารน้ำใต้ดิน ทางทีมงานจึงได้รับตรวจประเมินโครงการเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ โดยได้รับการตรวจประเมินจากคณะกรรมการโครงการมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นำทีมโดยคณบดีคณะวิทยาการจัดการ รองศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา  ปาโนรัมย์ พร้อมคณะที่ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการธนาคารน้ำใต้ดิน

ผลลัพธ์ที่ได้จากการทำธนาคารน้ำใต้ดินในครั้งนี้

  • แก้ปัญหาดินแห้ง ดินเค็ม เพิ่มความชุ่มชื้นให้แก่ผิวดินในจุดที่ทำและบริเวณโดยรอบ
  • แก้ปัญหาน้ำทิ้ง น้ำสกปรก ปรับสภาพพื้นที่ให้เหมาะกับการใช้ประโยชน์ด้านเพาะปลูก
  • แก้ปัญหาน้ำท่วม เนื่องจากช่วยดูดซับน้ำลงสู่ใต้ผิวดิน
  • แก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำสำหรับเพาะปลูก เพราะสามารถสูบน้ำขึ้นมาใช้รดพืชสวนที่ปลูกไว้ได้

       

 

อื่นๆ

เมนู