1. หน้าแรก
  2. คณะวิทยาการจัดการ
  3. MS01(1) - ตำบลกระสัง อำเภอกระสัง
  4. MS01 (1)การสร้างธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อใช้ประโยชน์ทางด้านการเกษตรในครัวเรือนอย่างยั่งยืน เดือนธันวาคม (รอบประเมิน) 2564)

MS01 (1)การสร้างธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อใช้ประโยชน์ทางด้านการเกษตรในครัวเรือนอย่างยั่งยืน เดือนธันวาคม (รอบประเมิน) 2564)

ข้าพเจ้า นายชยพล เนื่องมี ประเภทประชาชน เป็นผู้รับจ้างงานของตำบลกระสัง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์  หลักสูตรการสร้างธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อใช้ประโยชน์ทางด้านการเกษตรในครัวเรือนอย่างยั่งยืน MS01 (1)  โดยเริ่มทำงานเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564

ส่วนการรายงานประจำเดือนธันวาคม 2564 นี้  ข้าพเจ้าและเพื่อนร่วมโครงการทั้ง 20 ท่านได้เข้าร่วมประชุมกับท่านอาจารย์ประธานโครงการและผู้รับผิดชอบโครงการเข้าเข้ารับฟังแนวทางและเตรียมความพร้อมที่จะลงพื้นที่รับการประเมินจากประธานโครงการ ในวันที่ 17 ธันวาคม 2564

ในวันที่ 17 ธันวาคม 2564 ข้าพเจ้า พร้อมทั้งทีมงานได้รอรับการประเมินโครงการทั้งหมด ทั้งแต่เริ่มทำโครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อการเกษตรอย่างยั่งยืน ให้กับชุมชนพื้นที่ตำบลกระสัง โดยได้นำท่านประธานโครงการ และอาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการไปสำรวจหลุมที่ได้ทำการเลือกที่จะสร้างบ่อธนาคารน้ำใต้ดินให้กับชุมชน จำนวน 40 บ่อ และได้ทำความเข้าใจ อธิบายถึงวิธีการ ขั้นตอน หลักการทำธนาคารน้ำใต้ดินและประโยชน์ที่ชุมชน จะได้จากการเข้าร่วมโครงการทุกหลังคาเรือน จากการทำธนาคารน้ำใต้ดิน จากโครงการในครั้งนี้

ในการนี้ ในเดือนธันวาคมนี้ ซึ่งเป็นเดือนสุดท้ายของข้าพเจ้าและทีมงานผู้ปฏิบัติงาน ที่ได้มีส่วนร่วมในการสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน จนสำเร็จตามเป้าหมายที่ได้วางเอาไว้จากการสร้างธนาคารน้ำใต้ดินให้กับชุมชน และบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ การสร้างธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อการเกษตรอย่างยั่งยืน ให้กับชุมชนแล้วนั้น

     

       

         

อื่นๆ

เมนู