สรุปการปฏิบัติงานในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ

ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

หลักสูตร การบริหารจัดการขยะและการเพิ่มมูลค่าเพื่อสร้างอาชีพเสริมให้กับชุมชน

ดิฉัน นางสาวชุติมา นามวิเศษ และทีม ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบดำเนินงานตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจ และสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ในพื้นที่ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ได้ลงพื้นที่สำรวจ และเก็บข้อมูลพื้นที่ระดับบุคคล ครัวเรือน ในชุมชน และสอบถามผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) และปักหมุด พิกัดบ้านผู้นำชุมชน บุคคลสำคัญ และสถานที่ต่าง ๆ ในชุมชน ซึ่งปัจจุบันประชาชนส่วนใหญ่สามารถปรับตัวได้กับสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) และเข้ารับวัคซีนป้องกันแล้ว

จาการลงพื้นที่สอบถามข้อมูลจากผู้นำชุมชน คณะกรรมการชุมชน ประชาชนในชุมชน และจากการสังเกต พบว่า ชุมชนตำบลในเมือง เป็นชุมชนกึ่งเมืองกึ่งชนบท มีการจัดการขยะมูลฝอยที่อยู่ภายใต้การดูแลของ เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ภายในชุมชนมีถังขยะตั้งเป็นจุดเพื่ออำนวยความสะดวก ให้แก่ประชาชนในชุมชนอย่างเพียงพอ ซึ่งรถเก็บขนขยะมูลฝอยจะเข้ามาเก็บขนขยะภายในชุมชนสัปดาห์ละ 2 วัน วันละ 1 ครั้ง  และปัญหาการจัดการขยะคือ ไม่มีการคัดแยกประเภทขยะก่อนทิ้ง ไม่มีโครงการเกี่ยวกับการจัดการขยะในชุมชน รวมถึงปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม ดังนั้น ต้องมีการจัดการ แยกขยะก่อนทิ้งตั้งแต่ต้นทาง ทางทีมจึงได้ลงพื้นที่ จากสถานการณ์โรคระบาด โควิด -19 ในปัจจุบัน ทำให้ประชาชนได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่อง ทำให้ไม่สามารถดำรงชีวิตประกอบกิจการต่าง ๆ ตามปกติได้ ส่งผลให้มีรายได้ลดลง และเศรษฐกิจไม่ขับเคลื่อน

ทางคณะทำงานจึงได้ลงพื้นที่รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนให้ประชาชน ให้เข้ารับวัคซีนป้องกันโรคระบาด โควิด – 19 และพร้อมทั้งแจกหน้ากากอนามัยให้กับประชาชนในชุมชน พร้อมทั้งให้ความรู้แนวทางป้องกันตัว และการจัดการสถานที่ต่าง ๆ ให้มีความปลอดภัย เพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคและช่วยให้ประชาชนมีความมั่นใจในการใช้ชีวิตให้เหมือนเดิม ทั้งนี้ ทางทีมงานได้มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ ได้แก่ กิจกรรมการทำสบู่เหลวล้างมือ

เข้าร่วมการแข่งขัน แฮกกาทอน 2021 โดยโครงการร้านเติมรัก ซึ่งจะนำหลักการ 3Rs เข้ามาช่วย ได้แก่ reduce reuse recycle เพื่อช่วยในการลดการเพิ่มปริมาณขยะ และสามารถนำขยะรีไซเคิลไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยการนำไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ หรือ นำส่งให้กับโรงงาน เพื่อหลอม และขึ้นรูปใหม่ และในการเข้าร่วมการแข่งขัน แฮกกาทอน 2021 ทางทีมได้ผ่านเข้ารอบ 40 ทีมสุดท้าย ของรอบการแข่งขันระดับภูมิภาค

การรีไซเคิลขยะ ให้เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ การนำขยะมาประดิษฐ์ให้เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ เป็นการนำเอาขยะมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อช่วยลดปริมาณขยะที่ต้องนำไปกำจัด และสามารถนำไปเป็นผลิตภัณฑ์ที่สร้างรายได้ให้กับ ครอบครัว หรือชุมชนได้ ได้แก่ การทำเชิงเทียน จากช้อนพลาสติกและขวดพลาสติก

การบริหารจัดการขยะแห้ง ขยะเปียก และการทำปุ๋ยหมักจากขยะเปียก เพื่อลดปริมาณขยะที่ต้องนำไปกำจัด โดยการแนะนำวิธีการทำปุ๋ยหมักให้กับชุมชน เพิ่มเติมจากสูตรที่มีอยู่แล้ว

การแปรรูปขยะเพื่อเพิ่มมูลค่าจากขยะประเภทกระป๋องเครื่องดื่มและกล่องนม การนำเอาขยะประเภทกระป๋องและกล่องนม เป็นการนำขยะมาใช้ประโยชน์สูงสุด ลดปริมาณขยะที่จะต้องนำไปกำจัด รวมถึงสามาถนำมาสร้างเป็นผลิตภัณฑ์ เครื่องใช้ในครัวเรือน ลดรายจ่ายในการซื้อสิ่งของเครื่องใช้ที่ไม่จำเป็น สร้างเป็นอาชีพหลัก หรืออาชีพเสริม เพื่อสร้างรายได้ให้กับครัวเรือนหรือชุมชนได้

การแปรรูปกระป๋องเครื่องดื่มให้เป็นตะกร้าสินค้า เพื่อถ่ายทอดความรู้แก่ชุมชน  เป็นการนำกระป๋องมาแปรรูปเพื่อให้เป็นวัสดุที่มีประโยชน์และนำกลับมาใช้ได้อีกครั้ง เพิ่มมูลค่าให้ขยะจากบรรจุภัณฑ์ การแปรรูปกระป๋องให้เป็นตะกร้าเนื่องจากสามารถใช้ประโยชน์ได้หลากหลาย มีความแข็งแรงและสามารถใช้งานได้ทุกเพศทุกวัย นอกจากนั้นการแปรรูปขยะให้เป็นตะกร้านี้ยังสามารถนำไปประกอบเป็นอาชีพเพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชนได้อีกด้วย

กิจกรรมอบรมถ่ายทอดความรู้ การทำตะกร้าจากกระป๋องเครื่องดื่มแก่ชุมชน เพื่อเป็นการต่อยอด และเสริมสร้างอาชีพให้กับชุมชน

 

Tags: , , , , ,

อื่นๆ

เมนู