1. หน้าแรก
  2. คณะวิทยาการจัดการ
  3. MS04 - ตำบลสวายจีก อำเภอเมืองบุรีรัมย์
  4. การอบรมการทำตลาดออนไลน์และการจัดทำบัญชีเพื่อพัฒนาต่อยอดในโครงการ การแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าไหมเพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชนสวายจีก ตำบลสวายจีก อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

การอบรมการทำตลาดออนไลน์และการจัดทำบัญชีเพื่อพัฒนาต่อยอดในโครงการ การแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าไหมเพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชนสวายจีก ตำบลสวายจีก อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

รายงานการปฏิบัติงานประจำเดือนธันวาคม

                        

                                         

              ดิฉันนางสาวเจนจิรา กะสมรัมย์ ผู้ปฏิบัติงาน ตำบลสวายจีก อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ (MS04) ลงพื้นที่ปฏิบัติงานประจำเดือนธันวาคม ณ ห้องประชุมบ้านใหม่ หมู่ 4 ตำบลสวายจีก อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

 

   

                เข้ารับการอบรมในหัวข้อ การทำการตลาดออนไลน์ โดยอาจารย์คธาวุฒิ จันบัวลา ช่องทางตลาดออนไลน์ เว็บไซต์ สื่อสังคมออนไลน์ 9 อย่างที่ควรมีก่อนเริ่มขายของออนไลน์ แนวทางการทำการตลาดออนไลน์ผลิตภัณฑ์ ตำบลสวายจีก ชื่อร้านมีชื่อเรียกที่ชัดเจน

1.ชื่อร้าน อ่านง่าย จำง่ายคุ้นหู ค้นหาเจอ

2.สินค้า เลือกจากสิ่งที่ชอ เลืกจากสิ่งที่ใช้

3.เงินทุน ต้นทุนการขาของออนไลน์ ไม่ได้มีแต่ค่าสินค้าอย่างเดียว

4.จุดยืนของร้าน วางแผนร้านให้ชัดเจน

5.ช่องทางการขายสินค้า

6.แผนการตลาด จุดขายที่ดึงดูด ส่งตรงถึงกลุ่มเป้าหมาย

7.ช่องทางการชำระเงิน ควรมีช่องทางการชำระเงินที่หลากหลาย

8.ความอดทนและมุ่งมั่น ต้องมีความอดทนและความมุ่งมั่นที่จะขายสิ้นค้า

9.เวลา มีเวลาที่เพียงพอใรการดูแล

   

   

   

การสร้างเรื่อราวที่มาที่ไปของผลิตภัณฑ์ เพื่อสร้างเอกลักษณ์และมูลค่า โดยอาจารย์วิทวัส สหวงษ์ จำแนกหมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ และลูกค้ากลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจน

   

      

   

การอบรมในหัวข้อ การจัดทำบัญชีครัวเรือนกับเศรษฐกิจพอเพียง โดยอาจารย์สายฝน อุไร เป็นการประยุกต์ทางการบัญชี เพื่อให้เป็นเครื่องมือประเภทหนึ่งในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ผู้จัดทำบัญชีครัวเรื่อนสามารถลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น ทำให้เกิดการประหยัดละการออม และในที่สุดจะสามารถแก้ไขปัญหาหนี้สินได้อย่างยั่งยืน จากรายงานการวิจัยหลายฉบับได้สนับสนุนถึงประโยชน์ของการจัดทำบัญชีครัวเรือน

ความเกี่ยวข้องระหว่างบัญชีครัวเรือนและเศรษฐกิจพอเพียง เนื่องจากผุ้จัดทำบัญชีครัวเรือนจะสามารถสราบถึงรายได้และค่าใช้จ่ายของตนเองและครอบครัว จึงสามารถวางแผนการใช้จ่ายต่อไปได้อย่างรอบคอบ เกิดความพอประมาณในการใช้จ่าย สามารถลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น ทำให้เกิดการประหยัดและการออม และหากมีการใช้จ่ายเท่าที่มีก็จะไม่ก่อให้เกิดหนี้สิน จึงสามารถก่อให้เกิดปัญหาหนี้สิน จึงสามารถแก้ไขปัญหาหนี้สินได้อย่างยั่งยืน เป็นผลให้เกิดภูมิคุ้มกันที่ดีในการรับการเปลี่ยนแปลงทางการเงินที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต หากเกิดการตกงานหรืออุบัติเหตุที่ทำให้ไม่สามารถหารายได้มาเลี้ยงชีพตนเองและครอบครัวได้การบันทึกบัญชีครัวเรือน จึงสามารถทำให้ผู้บันทึกเกิดคุณสมบัติ 3 ข้อ คือ

1.ความพอประมาณ

2.มีเหตุผลในการตัดสินใจใช้จ่าย ใช้จ่ายอย่างรอบคอบและระมัดระวัง

3.ก่อให้เกิดภูมิคุ้มกันที่ดีในการรับการเปลี่ยนแปลงทางการเงินที่อาจเกิดขึ้นใน

ประโยชน์จากการจัดทำบัญชีครัวเรือน

-ผลจากการบันทึกบัญชีทำให้ชุมชนสามารถลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นและเป็นกำลังใจในการหารายได้เข้าสู่ครอบครัวมากขึ้น

-การจัดทำบัญชีครัวเรือน ทำให้ชุมชนลดค่าใช้จ่ายที่ไ่ม่จำเป็น และมีเงินออมมากยิ่งขึน้อง

-หลังการจดบัญชีครอบครัวส่วนใหญ่มีรายได้เพิ่มขึ้น มีค่าใช้จ่ายลดลง มีหนี้สินลดลง และมีเงินออมเพิ่มขึ้น ผู้จดบันทึกสามารถนำข้อมูลที่จดบันทึกมาบริหารจัดการในการควบคุมพฤติกรรมในการใช้จ่ายของตนเองได้

เงินคงเหลือ คือ เงิน หรือ ทรัพย์สินที่วัดมูลค่าได้ หลังจากการนำรายรับลบด้วยรายจ่าย แล้วปรากฏรายรับมากกว่ารายจ่ายจะทำให้มีเงินคงเหลือ หรือเรียกว่ากำไร แต่หากลังจากนำรายรับลบด้วยรายจ่ายแล้วปรากฏว่ารายจ่ายมากกว่ารายรับจะทำให้เงินคงเหลือติดลบ หรือเรียกว่าขาดทุน

ปัญหาการขาดสภาพคล่องในการใช้จ่ายเงิน

1.การตัดราย่ายที่ไม่จำเป็นออก

2.การลดราจ่ายที่จำเป็นลง

3.การเพิ่มรายรับ

4.การทำความเข้าใจภายในครอบครัวเพื่อให้สมาชิกร่วมมือกันประหยัด

 

 

คณะทำงานตำบลสวายจีก ร่วมมอบเสื้อให้กับผู้นำชุมชน ตำบลสวายจีก อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ทั้ง 19 หมู่ และปิดโครงการการแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าไหมเพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชนตำบลสวายจีก อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

 

 

วีดีโอประจำตัว

 

 

อื่นๆ

เมนู