ข้าพเจ้า นางสาวจินตนา ปาโนรัมย์ ประเภทประชาชน เป็นผู้รับจ้างงานของตำบลบ้านปรือ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์  หลักสูตรการสร้างธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อใช้ประโยชน์ทางด้านการเกษตรในครัวเรือนอย่างยั่งยืน MS01 (2)  โดยเริ่มทำงานเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564

ส่วนการรายงานประจำเดือนธันวาคม 2564 นี้  ข้าพเจ้าและเพื่อนร่วมโครงการทั้ง 20 ท่านได้เข้าร่วมประชุมกับท่านอาจารย์ประธานโครงการและผู้รับผิดชอบโครงการเข้าเข้ารับฟังแนวทางและเตรียมความพร้อมที่จะลงพื้นที่ปฏิบัติในชุมชนที่ได้รับมอบหมาย โดยได้แบ่งออกเป็น 2 ส่วนที่จะดำเนินการให้กับชุมชนคือ

1. ส่วนการลงพื้นที่ข้าพเจ้า พร้อมทั้งทีมงานและอาจารย์ประจำหลักสูตร ได้ลงพื้นที่ตำบลบ้านปรือเพื่อชี้แจง ทำความเข้าใจ ประชุมหารือกับชุมชนในการที่ทีมงานจะลงพื้นที่เพื่อปฏิบัติงาน ที่ได้การคัดเลือกกลุ่มหลังคาเรือนที่จะสร้างธนาคารน้ำใต้ดินให้กับชุมชน ในการสร้างธนาคารน้ำใต้ดินในหลุ่มที่ 2 และหลุ่มที่ 3  ที่สามารถจะไปต่อยอดกับการเกษตรของตนเองตลอดทั้งคนในชุมชนที่มีความต้องการจะเข้ามารับความรู้ จากการถ่ายทอดความรู้ของการสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน แล้วนำไปสร้างในพื้นที่ของตนเองเพื่อประโยชน์ที่ยั่งยืนได้

2. ส่วนการลงพื้นที่เพื่อจัดเก็บข้อมูล CBD เพื่อแก้ไขพิกัดให้ถูกต้องนั้น ได้ทำการประสานงานกับผู้นำชุมชน เพื่อขอความร่วมมือ เพื่อที่ทีมงานผู้รับจ้างจะได้ลงไปสำรวจเพื่อความถูกต้องของข้อมูล ถึงแม้ว่าจะมีอุปสรรคบ้างในการลงพื้นที่อันเนื่องจากสถานการณ์ของโรคโควิด ผู้รับจ้างงานก็เพียรพยายามที่จะสร้างธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อเป็นประโยชน์ให้กับชุมชนตามวัตถุประสงค์ของโครงการให้สำเร็จ

ในการนี้ ข้าพเจ้าและทีมงานจะได้ลงไปสร้างธนาคารน้ำใต้ดินให้กับชุมชน เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ การสร้างธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อการเกษตรอย่างยั่งยืน ให้กับชุมชนต่อไป

 

                         

                          

อื่นๆ

เมนู