1. หน้าแรก
  2. คณะวิทยาการจัดการ
  3. MS01(2) - ตำบลบ้านปรือ อำเภอกระสัง
  4. MS01 (2) การสร้างธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อใช้ประโยชน์ทางด้านการเกษตรในครัวเรือนอย่างยั่งยืน ประจำเดือนธันวาคม 2564 (รอบประเมิน)

MS01 (2) การสร้างธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อใช้ประโยชน์ทางด้านการเกษตรในครัวเรือนอย่างยั่งยืน ประจำเดือนธันวาคม 2564 (รอบประเมิน)

ข้าพเจ้า นางสาวกาญจนา เชื่อนิจ ประเภทประชาชน เป็นผู้รับจ้างงานของตำบลบ้านปรือ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์  หลักสูตรการสร้างธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อใช้ประโยชน์ทางด้านการเกษตรในครัวเรือนอย่างยั่งยืน MS01 (2)  โดยเริ่มทำงานเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564

ส่วนการรายงานประจำเดือนธันวาคม 2564 นี้  ข้าพเจ้าและเพื่อนร่วมโครงการทั้ง 20 ท่านได้เข้าร่วมประชุมกับท่านอาจารย์ประธานโครงการและผู้รับผิดชอบโครงการ โดยเข้ารับฟังแนวทางและการชี้แจงเตรียมความพร้อมที่จะลงพื้นที่รับการประเมินจากประธานโครงการ ในวันที่ 17 ธันวาคม 2564

ในวันที่ 17 ธันวาคม 2564 ข้าพเจ้าพร้อมทั้งทีมงานได้รอรับการประเมินโครงการทั้งหมด ทั้งแต่เริ่มทำโครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อการเกษตรอย่างยั่งยืน ให้กับชุมชนพื้นที่ตำบลบ้านปรือ โดยการนำของท่านประธานโครงการ รศ.ดร.ปรีชา ปาโนรัมย์ และอาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการทั้งหมด

ในการลงพื้นที่ประเมินโครงการครั้งนี้ ได้เชิญนายมหาบุญชู  เจี่ยวรัมย์ วิทยากรผู้มีความเชี่ยวชาญ และมีความรู้เกี่ยวกับการสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน ได้มาชี้แนะแนวทาง และแนะนำองค์ความรู้ให้กับผู้ปฏิบัติงานและชุมชนในพื้นที่ ที่จะสามารถนำองค์ความรู้ไปต่อยอดกับการเกษตรของตนเองตลอดทั้งคนในชุมชน จากการถ่ายทอดความรู้ของการสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน แล้วนำไปสร้างในพื้นที่ของตนเองเพื่อประโยชน์ที่ยั่งยืนได้ในลำดับต่อไป

ในการนี้ ในเดือนธันวาคมนี้ซึ่งเป็นเดือนสุดท้ายของข้าพเจ้าและทีมงานผู้ปฏิบัติงาน ขอขอบพระคุณประธานโครงการหลักสูตร รศ.ดร.ปรีชา ปาโนรัมย์  ตลอดทั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการทุกท่านเป็นอย่างยิ่ง และที่จะขาดไม่ได้ขอขอบคุณชุมชนตำบลบ้านปรือที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ และได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่ง ถ้าโอกาสหน้ามีอีกครั้ง ข้าพเจ้าและทีมงานผู้ปฏิบัติงาน มีความต้องการที่จะต่อยอดจากการสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน ให้กับชุมชนเพื่อเป็นการต่อยอด เพื่อเพิ่มผลผลิตจากการที่ได้สร้างธนาคารน้ำใต้ดินด้านการเกษตรอีกครั้ง

     

         

อื่นๆ

เมนู