ข้าพเจ้า นางสาวกาญจนา เชื่อนิจ ประเภทประชาชน เป็นผู้รับจ้างงานของตำบลบ้านปรือ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์  หลักสูตรการสร้างธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อใช้ประโยชน์ทางด้านการเกษตรในครัวเรือนอย่างยั่งยืน MS01 (2)  โดยเริ่มทำงานเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564

ส่วนการรายงานประจำเดือนธันวาคม 2564 นี้  เป็นเดือนสุดท้ายของการปฏิบัติการโครงการการสร้างธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อการเกษตรอย่างยั่งยืน ข้าพเจ้า และผู้รับผิดชอบโครงการเข้าเข้ารับฟังแนวทางและเตรียมความพร้อมที่จะลงพื้นที่ปฏิบัติในชุมชนที่ได้รับมอบหมาย โดยได้แบ่งออกเป็น 2 ส่วนที่จะดำเนินการให้กับชุมชนคือ

1. ส่วนการลงพื้นที่ข้าพเจ้า พร้อมทั้งทีมงานและอาจารย์ประจำหลักสูตร ได้ลงพื้นที่ตำบลบ้านปรือเพื่อชี้แจง ทำความเข้าใจ  เพื่อขอเข้าพื้นที่เพื่อสร้่างธนาคารน้ำใต้ดิน ให้ได้ ให้ครบตามจำนวนโครงการ 40 หลุม และได้ดำเนินการจนครบตามจำนวนที่ได้กล่าวไว้แล้ว ให้กับชุมชนของตำบลบ้านปรือ

2. การลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูล CBD ในส่วนของพิกัดไม่ถูกต้องของตำบล

3. ส่วนการลงพื้นที่เพื่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อเตรียมความพร้อมวันที่ 17 ธันวาคมที่ประธานโครงการและ อาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการได้นัดหมายเพื่อลงพื้นที่สำรวจ ข้าพเจ้าและทีมงานได้ทำการประสานงานกับผู้นำชุมชน เพื่อขอความร่วมมือ เพื่อที่ทีมงานผู้รับจ้างจะลงพื้นที่ของชุมชนเพื่อให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบได้ประเมินการทำงานตลอดระยะเวลาที่ได้ดำเนินการมา

ในการนี้  ข้าพเจ้าและทีมงานมีความภูมิใจที่ด้ลงไปสร้างธนาคารน้ำใต้ดินให้กับชุมชน เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ การสร้างธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อการเกษตรอย่างยั่งยืน ให้กับชุมชน เพื่อสร้างความยั่งยืนให้กับชุมชนต่อไป

       

อื่นๆ

เมนู