ดิฉัน นางสาวกานต์มณี บัตรประโคน ประเภทประชาชน หลักสูตร MS03 การบริหารจัดการขยะและการเพิ่มมูลค่าเพื่อสร้างอาชีพเสริมให้กับชุมชนตำบลในเมือง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งได้เข้ามาปฏิบัติงานในโครงการตั้งแต่เดือนตุลาคมจนถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2564 รวมเป็นระยะเวลาทั้งสิ้น 3 เดือน โดยปฎิบัติงานในพื้นที่ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งมีแนวทางการปฏิบัติงานดังต่อไปนี้

เดือนตุลาคม ได้ดำเนินงานตามหัวข้อการแปรรูปขยะเพื่อเพิ่มมูลค่าจากขยะประเภทกระป๋องเครื่องดื่มและกล่อมนม
เป็นบรรจุภัณฑ์ที่สามารถย่อยสลายตามธรรมชาติได้แต่ก็ต้องใช้เวลานาน และได้นำบรรจุภัณฑ์เหล่านี้นำมาแปรรูป เพื่อเพิ่มมูลค่าด้วยการทำเป็นงาน DIY ทางกลุ่มที่ 2 ได้ร่วมมือกันคิดสิ่งประดิษฐ์มา 7 ชิ้น
1. การประดิษฐ์กระเป๋าจากกล่องนม ขนาดใหญ่
2. การประดิษฐ์กระเป๋าจากกล่องนม  ขนาดเล็ก
3. การประดิษฐ์กระเป๋าสะพายข้างจากกระป๋องน้ำอัดลม
4. การประดิษฐ์กระเป๋าใส่เอกสารจากกระป๋องน้ำอัดลม
5. การประดิษฐ์นาฬิกา DIY จากกระป๋อง
6. การประดิษฐ์กระถางแขวนต้นไม้จากกระป๋อง
7. การประดิษฐ์กระป๋องอเนกประสงค์
จากการสร้างสิ่งประดิษฐ์จากกระป๋องเป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์  และยังสามารถเพิ่มมูลค่าได้ ทำให้ปัญหาขยะลดน้อยลง ช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมได้ด้วย

           เดือนพฤศจิกายน ดำเนินงานเริ่มการฝึกฝนการแปรรูปขยะให้เป็นตะกร้าที่ผ่านมา การสั่งซื้อสินค้าจากทั้งทางชุมชนและบุคลากรในมหาวิทยาลัยเป็นจำนวนมาก และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปส่งต่อองค์ความรู้ต่าง ๆ ให้กับชุมชนทั้ง 18 ชุมชน นอกจากการฝึกฝนการแปรรูปขยะให้เป็นตะกร้าแล้ว ยังได้ถ่ายทอดองค์ความรู้การทำตะกร้า ในวันอาทิตย์ที่ 21 พฤศจิกายน 2564 ณ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เพื่อให้ชุมชนได้นำองค์ความรู้ไปสร้างเสริมรายได้ต่อไป

 
   

             เดือนธันวาคม ลงพื้นที่ถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ชุมชนภายในเดือนพฤศจิกายนยังไม่เสร็จสิ้น เนื่องจากมีบางชุมชนที่ไม่สามารถเข้าร่วมอบรมได้ ทางผู้ปฏิบัติงานจึงมีการจัดอบรมการทำตะกร้าสินค้าเพิ่มเติม ซึ่งต้องขอขอบพระคุณประธานกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ชุมชนหลังศาล ตำบลในเมือง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ ที่กรุณาให้ใช้สถานที่ในการจัดอบรมครั้งนี้ และได้รับความสนใจ ความร่วมมือจากชุมชนต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี

 
การเข้าร่วมโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) หลักสูตร MS03 การบริหารจัดการขยะและการเพิ่มมูลค่าเพื่อสร้างอาชีพเสริมให้กับชุมชนตำบลในเมือง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ที่ทางคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ได้ดูแลและรับผิดชอบอยู่ ดิฉันได้เรียนรู้ การลงมือปฏิบัติงานทำสิ่งประดิษฐ์ต่าง ๆ การสื่อสาร การถ่ายทอดองค์ความรู้ได้รับมาให้กับชุมชน

อื่นๆ

เมนู