โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ( มหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้ ประเทศ ) เป็นโครงการเพื่อช่วยผู้ที่ว่างงานอันเนื่องจากผลกระทบจากสถานการณ์โรคติดเชื้อโคโรน่า 2019 ( COVID-19 ) ให้มีงานทำภายใต้ภารกิจของหน่วยงาน

          ดิฉัน นางสาวมุกมณี  จันลา ผู้ปฏิบัติงานรายใหม่ ทำในตำบลในเมือง อำเภอเมือง ได้เริ่มต้นการทำงานตั้งเดือนตุลาคม จนถึงเดือนธันวาคม ระยะการทำงานจำนวน 3 เดือน ในการงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบรูณาการ ในการทำงานในครั้งนี้ ดินฉันได้เรียนรู้การทำงานจากทั้งอาจารย์ และเพื่อนภายในกลุ่ม

การทำงานในตำบลในเมืองนั้นจะเป็นประเภทขยะรีไซเคิล ซึ้งดิฉันได้รับมอบหมายในการทำสิ่งประดิษฐ์ที่มาจากกระป๋องเครื่อง ซึ่งอาจารย์ได้ให้แต่ละคนได้ทำการประดิษฐ์สิ่งของที่คิดว่าสามารถเพิ่มรายได้ให้กับชุมชน และได้ทำการตกลงกันว่าจะประดิษฐ์สิ่งไหนที่จะสามารถเพิ่มมูลค่าของขยะได้ สิ่งที่ได้นั้นคือ ตะกร้าจากกระป๋องเครื่องดื่ม

          หลังจากได้รับมอบในการทำตะกร้านั้น ก็จะมีขั้นตอนในการทำตะกร้าและรูปแบบหลาย ๆ ทรงตามที่รวมออกแบบ ซึ่งอุปกรณ์ในการทำตะกร้ามีหลัก ๆ ดังนี้

อุปกรณ์การทำตะกร้าสานจากกระป๋องเครื่องดื่ม

  1. กระป๋องเครื่องดื่ม
  2. กาวยาง
  3. ลวดริบบิ้น
  4. กระดาษแข็ง

          ซึ่งหลังจากที่ได้ทำตะกร้าและตกลงกันเกี่ยวกับรูปทรงของตะกร้าที่จะใช้ในการอบรมให้กับชุมชนในการทำตะกร้าสาน เพื่อส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้ให้กับชุมชน ก็ได้ตะกร้ารูปทรงต่าง ๆ ตามที่ตกลงกันและเริ่มจัดการอบรมให้กับชุมชน ซึ่งในการอบรมครั้งนี้ เป็นการสอนตัวแทนชุมชนในการทำตะกร้าสานจากกระป๋องเครื่องดื่มให้ได้รู้จักวิธีการทำ วัสดุที่ใช้ และวิธีการสานตามรูปทรงต่าง ๆ ซึ่งตัวแทนชุมชนให้ความสนใจเป็นอย่างมาก และสนุกกับการอบรมในครั้งนี้

          หลังจากที่ได้เริ่มทำงานได้เรียนรู้ว่าขยะบางอย่างเราสามารถนำมาสร้างสิ่งประดิษฐ์ได้หลายอย่าง  ไม่ว่าจะเป็น กระเป๋า แจกัน ตะกร้า กระถางดอกไม้ ฯลฯ สิ่งเหล่านี้สามารถนำมาเพิ่มมูลค่าได้และสร้างอาชีพให้แก่ชุมชนได้ และได้เรียนรู้การกำจัดขยะได้มากขึ้น ได้เรียนรู้ประสบการณ์ใหม่ ๆ ที่ได้จากการทำงาน เพราะงานทำงานแต่ละอย่างไม่เหมือนกัน ซึ่งในการทำงานครั้งนี้มีทั้งความสุข ความสนุก ที่ได้ทำกับเพื่อนร่วมงาน และได้แนวคิดใหม่ ๆ ได้แชร์ประสบการณ์ใหม่ร่วมกันซึ่ง สิ่งเหล่านี้จึงเป็นสิ่งสำคัญในการทำงานร่วมกับผู้อื่นที่ได้รับฟังความคิด แนวคิดต่าง ๆ และนำมาปรับใช้ร่วมกัน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ( มหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้ ประเทศ )

วิดีโอประจำเดือนธันวาคม :

อื่นๆ

เมนู