1. หน้าแรก
  2. คณะวิทยาการจัดการ
  3. MS01(1) - ตำบลกระสัง อำเภอกระสัง
  4. MS01 (1) สรุปผลการปฏิบัติงาน และติดตามตรวจสอบการทำธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อใช้ประโยชน์ทางด้านการเกษตรในครัวเรือนอย่างยั่งยืน ตำบลกระสัง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

MS01 (1) สรุปผลการปฏิบัติงาน และติดตามตรวจสอบการทำธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อใช้ประโยชน์ทางด้านการเกษตรในครัวเรือนอย่างยั่งยืน ตำบลกระสัง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

ข้าพเจ้านางสาวณภาภัช มารศรี ผู้ปฏิบัติงานตำบลกระสัง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ดำเนินงานตำบลกระสัง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)

วันที่ 15 ธันวาคม 2564 ได้เข้าร่วมการประชุมแนะนำการใช้งาน Power BI เบื้องต้น เพื่อทำรายงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล CBD ผ่านโปรแกรม Microsoft Team   

วันที่ 17 ธันวาคม 2564 อาจารย์ที่ปรึกษาประจำโครงการ และผู้ปฏิบัติงานได้ลงพื้นที่ตรวจเช็คหลุมที่ทำธนาคารน้ำใต้ดิน หมู่ 13 บ้านสำโรง เพื่อสรุปผลการดำเนินงานโครงการยกระดับเศษฐกิจและสังคม แบบบูรณาการ ในโครงการธนาคารน้ำใต้ดิน เพื่อใช้ประโยชน์ทางการเกษตรในครัวเรือนอย่างยั่งยืน การลงพื้นที่ในครั้งนี้ ทำให้เห็นว่ามีบางหลุมที่ทำจะต้องได้แก้ไข เพราะว่ามีดินไปปิดทางไหลของน้ำ ทำให้น้ำไม่สามารถไหลลงไปถึงชั้นน้ำใต้ดินได้

การลงพื้นที่ในครั้งนี้เป็นการลงพื้นที่ครั้งสุดท้าย และจะต้องจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน การติดตาม และการประเมินผลรายตําบล เพื่อสรุปผลการดำเนินงานของโครงการ ตลอดระยะเวลา 11 เดือนที่ผ่านมา ต้องขอขอบพระคุณอาจารย์ที่ปรึกษาของโครงการ และผู้ปฏิบัติงานทุกท่านที่คอยให้ความช่วยเหลือต่างๆ ทำให้ข้าพเจ้าได้เรียนรู้ประสบการณ์ในการทำงานมากยิ่งขึ้น และสุดท้ายขอขอบคุณผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านทั้ง 21 หมู่บ้าน พร้อมกับลูกบ้านทุกท่าน ที่ให้ความร่วมมือต่างๆ อย่างเป็นกันเอง และคอยอำนวยความสะดวกในการลงพื้นที่ในครั้งนี้ จนโครงการเสร็จสิ้นบรรลุตามเป้าหมายที่ได้วางแผนไว้

อื่นๆ

เมนู