รายละเอียดการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ดำเนินงาน
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดบุรีรัมย์
ประจำเดือนธันวาคม  พ.ศ. 2564

           สวัสดีค่ะ ดิฉันนางสาวณัชชา ทะวิลา ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ตำบลกระสัง อำเภอกระสัง ได้เข้าปฏิบัติงานร่วมกับทีมงาน ณ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดบุรีรัมย์ ตำบลอิสาน อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ดิฉันปฏิบัติงานในตำแหน่ง กพร.              ณ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีทีมงานในตำแหน่ง กพร. ทั้งหมด 5 คน ปฏิบัติงานในเวลาราชการจันทร์ถึงศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น.  โดยมีการปฏิบัติงานดังนี้

1.ส่งจดหมายแจ้งถึงผู้ประกันตนให้มาขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีบำเน็จ/บำนาญชราภาพ

              

2.ตรวจสอบยอดเงินว่างงานไม่เข้าบัญชี ให้กับผู้ประกันตนที่โทรศัพท์มาสอบถามข้อมูลและเข้ามาสอบถามด้วยตนเอง ณ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดบุรีรัมย์

               

3.ลงพื้นที่ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่รับสมัครมาตรา 40 ให้กับประชาชนผู้ที่สนใจ  ทั้งให้คำแนะนำถึงสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับและเงื่อนไขการเกิดสิทธิในแต่ละกรณี

   

4.จัดตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์ พร้อมเครื่องราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5  ธันวาคม 2564 ณ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดบุรีรัมย์

        

5.สร้างสื่อประชาสัมพันธ์ถึงผู้ประกันตนมาตรา40 ในรูปแบบคลิปวีดีโอ เรื่อง สิทธิประโยช์ที่จะได้รับและเงือนไขในการคุ้มครองของผู้สมัครมาตรา 40 ทางเลือกที่ 1

         

6.เข้าร่วมประชุมหารือถึงวิธีการดำเนินการ ปัญหาและอุปสรรคของโครงการ 1 ตำบลทุกหมู่บ้าน ประกันสังคมมาตรา 40 สำนักงานประกันสังคมจังหวัดบุรีรัมย์

         

จากการปฏิบัติงานเข้าสู่เดือนที่ 5 ทำให้ดิฉันได้เรียนรู้การทำงานเกี่ยวกับประกันสังคมมากยิ่งขึ้น มีทักษะการทำงานมากยิ่งขึ้น ขอบพระคุณไปยังพี่เจ้าหน้าที่ประกันสังคมที่แนะนำแนวทางการทำงานเป็นอย่างดี ขอบพระคุณไปยังผู้ดำเนินโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ที่ทำให้ดิฉันได้มีโอกาสมาเรียนรู้การทำงานที่สำนักงานประกันสังคมจังหวัดบุรีรัมย์

อื่นๆ

เมนู