1. หน้าแรก
  2. คณะวิทยาการจัดการ
  3. MS01(3) - ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง
  4. ที่ปรึกษาลงพื้นที่ตรวจสอบความเรียบร้อยของการทำธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อการเกษตรอย่างยั่งยืน ต.สูงเนิน อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์MS01(03)

ที่ปรึกษาลงพื้นที่ตรวจสอบความเรียบร้อยของการทำธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อการเกษตรอย่างยั่งยืน ต.สูงเนิน อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์MS01(03)

โครงการยกระดับเศรษกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาลัย จัดทำโดยนางสาวณิชชยา ดาราย้อย ประเภท บัณฑิตจบใหม่ เป็นผู้รับจ้างงานตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ หลักสูตรการสร้างธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อใช้ประโยชน์ทางด้านการเกษตรในครัวเรือนอย่างยั่งยืน MS01(3)

การปฏิบัติงานประจำเดือนธันวาคม 2564

⇨ การทำโครงการธนาคารน้ำใต้ดินของตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ พวกเราทีมได้สำรวจและคัดเลือกพื้นที่ที่เหมาะสม และลงพื้นที่ขุดบ่อสำหรับการทำธนาคารน้ำใต้ดินทั้งหมด 40 บ่อ ประกอบด้วย 4 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านหนองม่วง หมู่ที่10, บ้านสีคิ้ว หมู่ที่18 , บ้านทุ่งสว่าง หมู่ที่7, และบ้านสำราญโกน หมู่ที่17 โดยพวกเราทีมงานได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานลุล่วงไปด้วยดี

⇨ 1 – 15 ธันวาคม 64 พวกเราทีมงานลงพื้นที่เก็บรายละเอียดงาน เพื่อให้เกิดความเรียบร้อยและเป็นไปตามมาตรฐาน ทั้ง 40 บ่อ เนื่องจากช่วงนี้มีการระบาดของโรคโควิด-19 พวกเราก็ได้ปฏิบัติงานอยู่ภายใต้มาตรการการป้องกันโรคโควิด-19 โดยการสวมหน้ากากอนามัย เว้นระยะห่าง ล้างมือด้วยแอลกอฮอล์ตลอดการปฏิบัติงาน

⇨ 17 ธันวาคม 64 คณะที่ปรึกษาลงพื้นที่ตรวจสอบความเรียบร้อยของการปฏิบัติงาน และได้ให้ความรู้แก่ชาวบ้านเกี่ยวกับการนำประโยชน์จากการทำธนาคารน้ำใต้ดินมาพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน

นอกจากนั้นพวกเราได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงาน การติดตามและการเมินผลรายตำบลส่งให้ส่วนกลางเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป

 

เดือนธันวาคม 2564

 

อื่นๆ

เมนู