โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ ในหลักสูตร การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนรองรับการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ตำบลโคกมะม่วง อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยนางสาวพัทรานิษฐ์ คะริบรัมย์ บัณฑิตจบใหม่ กลุ่ม MS06

วิถีการใช้ชีวิตของคนในแต่ละพื้นที่ แต่ละภูมิภาคจะมีรูปแบบและเอกลักษณ์ ที่แตกต่างกันออกไปตามสภาพแวดล้อมของภูมิประเทศและสภาวะแวดล้อมของภูมิอากาศ ล้วนเป็นปัจจัยที่ก่อให้เกิดเป็นภูมิปัญญา ขนบธรรมเนียมประเพณี และเป็นวัฒนธรรมในแต่ละด้าน ซึ่งจะมีความแตกต่างกันไปในแต่พื้นที่

ตำบลโคกมะม่วงมีวิถีการใช้ชีวิตที่ดำเนินไปตามธรรมชาติ มีความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่ ดิน น้ำ ป่าไม้ และมีภูมิปัญญาด้านต่างๆ ที่สืบทอดกันมารุ่นต่อรุ่นและส่งผลต่อยอดให้เกิดอาชีพต่างๆ เช่นภูมิปัญญาการถนอมอาหารนำเอาหม่อไม้ที่เป็นวัตถุดิบที่มีในชุมชนมาดองเป็นหน่อไม้ดองนำไปขายสร้างรายได้ ภูมิปัญญาด้านเกษตรกรรม การทำไร่ทำสวนผลไม้ด้วยความอุดมของพื้นที่ซึ่งมีน้ำแร่ที่มาจากน้ำใต้ดินในดินภูเขาไฟ ทำให้ผลิตผลิตที่ได้มีคุณภาพเป็นที่รู้จักอย่างมาก อีกทั้งยังมีวัดที่เป็นศูนย์รวมทางจิตใจ มีขนบธรรมเนียมประเพณี เช่นประเพณีบุญหัวมันใหญ่ และมีสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญหลายแห่ง

เสน่ห์ของความเป็นอยู่เป็นสิ่งหนึ่งที่สะท้อนวิถีชีวิต ชาวตำบลโคกมะม่วงมีความเป็นอยู่อย่างเรียบง่าย มีการใช้ชีวิตที่มีความสุข อีกทั้งผู้คนยังมีความรักความสามัคคีช่วยเหลือซึ่งกันละกัน เป็นวิถีชีวิตสู่ความยั่งยืนบนความสุขที่คนรุ่นหลังต้องสืบทอดกันต่อไป

 

อื่นๆ

เมนู