ก้าวเข้าสู่เดือนสุดท้ายของโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการ(มหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ) ซึ่งดิฉันทำงานให้กับตำบลบ้านปรือ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์  ได้ดูแลในโครงการธนาคารน้ำได้ดินระบบปิด ถือว่าเป็นสิ่งดีที่ได้ร่วมพัฒนาชุมชนในโครงการนี้ตลอดระยะเวลา 11 เดือน ที่ได้ทำงานมา

การทำโครงการธนาคารน้ำได้ดินระบบปิดนั้นได้ก้าวเข้าสู่เดือนสุดท้ายของโครงการซึ่งทีมงานตำบลบ้านปรือ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์  ร่วมกับคณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ซึ่งหลังจากที่ทีมงานได้ดำเนินการทำธนาคารน้ำใต้ดินตลอดระยะเวลาของโครงการจนแล้วเสร็จกระบวนการตั้งแต่เดือนที่หนึ่งจนถึงเดือนสุดท้ายของโครงการเริ่มตั้งแต่การทำเอกสารการลงพื้นที่สำรวจข้อมูลลงพื้นที่เก็บข้อมูลลงพื้นที่ปักหมุดลงพื้นที่พบผู้นชุมชนและประชาชนตำบลบ้านปรือ จนเดือนสุดท้ายทีมงานเราก็ได้ทำธนาคารน้ำได้ดินตามโครงการที่กำหนดมาในระยะเวลาของโครงการเป็นนวน 40 หลุม แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดและก็ได้มีการลงพื้นที่ตรวจสอบจากหน่วยงานของรัฐ(อว)และคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ที่ได้ดูแลโครงการนี้และลงมาตรวจสอบความเรียบร้อยว่าเป็นไปตามกระบวนการหรือไม่ขาดตกปกพร่องตงไหนและก็ได้รับคำแนะนำเพิ่มเติมจากตัวแทน อว. ที่ท่านได้ดูแลในเขตพื้นที่ตำบลบ้านปรือ รวมถึงการชี้แจ้งให้ทราบถึงการทำงานในโครงการต่อไปและการนำธนาคารน้ำใต้ดินไปต่อยอดยังไงให้เกิดประโยชน์สุงสุดแกครัวเรือนต่อไป

การต่อยอดโครงการธนาคารน้ำใต้เดินนั้นจะดำเนินการหลังจากจบการทำธนาคารน้ำใต้ดินเสร็จสิ้นกระบวนการขุดหลุดลงอุปกรณ์ในหลุมจนมั่นใจแล้วว่าหลุมที่ทำไปไม่ชำรุดและสามารถเป็นทางผ่านของน้ำได้ในฤดูฝนและก็สามารถเก็บน้ำไว้ใช้ได้ในฤดูแล้งได้เกษตรกรในชุมชนไม่เดือดร้อนสามารถปลูกพืชผักสวนครัวไว้กินเองในครอบครับและประหยัดค่าใช้จ่ายได้เยอะเพื่อช่วยในการแบ่งเบาภาระของครอบรัว

อื่นๆ

เมนู