ข้าพเจ้า นางสาวศรัณยา เปล่งรัศมี ประเภทบัณฑิตจบใหม่ เป็นผู้ดำเนินการของตำบลกระสัง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์  หลักสูตรการสร้างธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อใช้ประโยชน์ทางด้านการเกษตรในครัวเรือนอย่างยั่งยืน

ในส่วนการรายงานประจำเดือนธันวาคม 2564 นี้  ข้าพเจ้าและเพื่อนร่วมโครงการทั้ง 20 ท่านได้เข้าร่วมประชุมกับท่านอาจารย์ประธานโครงการและผู้รับผิดชอบโครงการเข้าเข้ารับฟังแนวทางและเตรียมความพร้อมที่จะลงพื้นที่ปฏิบัติในชุมชนที่ได้รับมอบหมาย

ส่วนการลงพื้นที่ ได้ลงพื้นที่ตำบลกระสัง เพื่อชี้แจง ทำความเข้าใจ ประชุมหารือกับชุมชนในการที่ทีมงานจะลงพื้นที่เพื่อปฏิบัติงาน เพื่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินให้ครบตามเป้าหมาย จำนวน 40 หลุมและได้ดำเนินการสร้างให้กับชุมชนแล้วเสร็จตามจำนวนที่ได้กล่าวไว้แล้วในเบื้องต้น  เพื่อให้ชุมชนได้เรียนรู้และสามารถนำไปสร้างในพื้นที่ของตนเองและในส่วนการลงพื้นที่เพื่อจัดเก็บพิกัด CBD ถูกต้องครบถ้วน

อีกทั้งยังมีการที่จะลงพื้นที่ 17 ธันวาคม ที่ประธานและอาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการจะได้ลงพื้นที่เพื่อประเมินและติดตามโครงการต่อไป

ในการนี้  เป็นเดือนสุดท้ายของโครงการ ข้าพเจ้าและทีมงานจะได้ลงไปสร้างธนาคารน้ำใต้ดินให้กับชุมชน เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ การสร้างธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อการเกษตรอย่างยั่งยืน ให้กับชุมชน เพื่อให้ชุมชนได้นำไปต่อยอดต่อไป

อื่นๆ

เมนู