ข้าพเจ้า นางสาวสิดาพร จิตไทย  ประเภทนักศึกษา MS03 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

โครงการยกระดับเศษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ( มหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ ) เป็นโครงการเพื่อช่วยผู้ที่ว่างงานอันเนื่องจากผลกระทบจากสถานการณ์โรคติดเชื้อโคโรน่า 2019 ( COVID-19 ) เริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ถึง ธันวาคม  2564 โดยปฎิบัติงานในพื้นที่ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งมีทั้งสิ้น 18 ชุมชน ในหัวข้อการบริหารจัดการขยะในชุมชน

ในเดือนกุมภาพันธ์ เป็นเดือนแรกของการทำงานได้การแนะนำตัว พูดคุยทำความรู้จักกันในกลุ่ม และนำเสนองานเกี่ยวกับการคัดแยกขยะ

 ขั้นตอนการคัดแยกขยะในบ้าน มีดังต่อไปนี้
          1. แยกขยะทั้ง 4 ประเภทออกจากกัน โดยมีรายละเอียด คือ
          – ขยะย่อยสลาย : ให้แยกระหว่างเศษอาหารกับเศษใบไม้ เพื่อการนำไปใช้ประโยชน์ที่แตกต่าง โดยควรจัดเก็บในภาชนะที่สามารถปิดได้
          – ขยะรีไซเคิล : ให้แยกขยะรีไซเคิลแต่ละชนิดออกจากกัน เพื่อความสะดวกในการหยิบใช้ และความง่ายในการนำไปขาย โดยขยะรีไซเคิลมีทั้งหมด 4 ชนิดหลัก ๆ ได้แก่
          • กระดาษ : ควรแยกหนังสือพิมพ์ สมุด หนังสือ กล่อง ลัง และเศษกระดาษออกจากกัน แล้วมัดแต่ละชนิดไว้ให้เรียบร้อย
          • แก้ว : กำจัดผลิตภัณฑ์ที่อยู่ข้างในออกให้หมด จากนั้นทำความสะอาดให้เอี่ยม แล้วเก็บรวมกันไว้ได้เลย
          • พลาสติก : กำจัดผลิตภัณฑ์ที่อยู่ข้างในออกให้หมด จากนั้นทำความสะอาดให้เอี่ยม แล้วทำให้แบนเพื่อเซฟพื้นที่ สุดท้ายก็เก็บโดยแยกระหว่างพลาสติกขุ่นและพลาสติกใส
          • โลหะหรืออโลหะ : กำจัดผลิตภัณฑ์ที่อยู่ข้างในออกให้หมด จากนั้นทำความสะอาดให้เอี่ยม แล้วทำให้แบนเพื่อเซฟพื้นที่ สุดท้ายก็เก็บรวมกันไว้ได้เลย
          – ขยะอันตราย : ให้แยกขยะอันตรายออกจากขยะประเภทอื่น แล้วก็แยกชนิดของขยะอันตรายอีกทีด้วย อย่าเก็บปนกันเด็ดขาด นอกจากนี้ควรใส่ไว้ในภาชนะที่แข็งแรง มิดชิด และไม่รั่วไหลด้วย
          – ขยะทั่วไป : เก็บรวมกันไว้ได้เลย
          2. นำขยะประเภทต่าง ๆ เก็บไว้ในถุงขยะหรือถังขยะที่แยกตามสีที่กำหนดอย่างเหมาะสม
          3. เก็บถุงขยะหรือถังขยะทั้งหมดไว้ในบริเวณที่สะอาด สว่าง อากาศถ่ายเท ไม่ขวางทางเดิน และไม่ใกล้แหล่งอาหาร
          4. แยกขยะอันตรายออกห่างจากขยะประเภทอื่น และควรดูแลการขนย้ายขยะประเภทนี้มากเป็นพิเศษ หรือทางที่ดีจะนำไปทิ้งในสถานที่ที่รับเก็บขยะอันตรายโดยเฉพาะก็ได้
          5. อย่าเก็บขยะที่เสี่ยงเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ หรือเสี่ยงเกิดการรั่วไหลเอาไว้ใกล้ตัวเป็นเวลานาน
          6. ในกรณีที่ล้างทำความสะอาดขยะประเภทต่าง ๆ แล้วมีไขมันหรือน้ำมันปนเปื้อน ควรกรองเศษตะกอนต่าง ๆ เพื่อไม่ให้ไหลลงไปอุดตันในท่อระบายน้ำสาธารณะ
          7. หลีกเลี่ยงการเผาทำลายขยะโดยไม่จำเป็น เพื่อป้องกันการส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม
ในเดือนมีนาคม – มิถุนายน ได้มีการลงพื้นที่เก็บข้อมูล กรอกข้อมูลลงในระบบ การประสานงานกับผู้นำในชุมชนและข้อมูลการจัดการขยะตามชุมชนที่รับผิดชอบ และได้มีการจัดอบรมการSWOT
ในเดือนสิงหาคมทางคณะอาจารย์ที่ปรึกษาได้หมอบหมายงานในการจัดทำสิ่งประดิษฐ์จากของเหลือใช้ต่างๆ เพื่อเพิ่มมูลค่าให้ผลิตภัณฑ์นั้น โดยได้แบ่งให้ทำเป็นงานคู่ และกลุ่มเราเลือกทำกระถางต้นไม้จากขวดพลาสติก
ในเดือนกันยายนได้รับมอบหมายให้ศึกษาเรื่องปุ๋ยหมักจากเศษขยะจากอาหาร จากพืช และใบไม้แห้งเพื่อที่จะได้ถ่ายทอดความรู้ให้ชุมชนที่ยังไม่ได้เคยทำปุ๋ยหมัก ทางกลุ่มเราจึงต้องลงสำรวจพื้นที่ว่ามีชุมชนไหนบ้างที่เรารับผิดชอบยังไม่ได้ทำปุ๋ยหมัก
ในเดือนตุลาคม อาจารย์ได้มอบหมายงานให้ไปแปรรูปขยะจากกระป๋องและกล่องนมเพื่อเพิ่มมูลค่าซึ่งได้รับมอบหมายให้ทำมากลุ่มละ7ชิ้น และเราทางกลุ่มที่1 ได้นัดประชุมพูดคุยเรื่องงานในการทำงาน
หลังจากนั้นอาจารย์ที่ปรึกษาได้มอบหมายงานให้แต่ละกลุ่มทำต้นแบบตะกร้ากลุ่มละ4แบบ
ในเดือนพฤศจิกายน ทางMS03 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ได้มีการจัดการอบรมแนะนำการทำตะกร้าจากกระป๋องเพื่อถ่ายทอดความรู้สู่ชุมชนในการเพิ่มรายได้ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 และเป็นสร้างรายได้สร้างอาชีพให้กับคนในชุมชนและในเดือนธันวาคมมีการถ่ายทอดความรู้สู่ชุมชนเพิ่มเติม
No description available.
ตลอดระยะเวลาที่ทำงานมาข้าพเจ้าได้ความรู้เพิ่มในหลายๆด้าน ได้ฝึกการทำงานเป็นหมู่คณะ และสุดท้ายนี้ต้องขอขอบคุณอาจารย์ที่ปรึกษาทุกท่านที่คอยให้คำปรึกษาชี้แนะแนวทางต่างๆ ในการเข้ามาร่วมทำงานในครั้งนี้หากผิดพลาดประการใดข้าพเจ้าขอโทษมา ณ ที่นี้

อื่นๆ

เมนู