1. หน้าแรก
  2. คณะวิทยาการจัดการ
  3. MS01(3) - ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง
  4. MS01(3) ต.สูงเนิน อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ การสร้างธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อประโยชน์ทางด้านการเกษตรในครัวเรือนอย่างยั่งยืนประจำเดือนธันวาคม 2564

MS01(3) ต.สูงเนิน อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ การสร้างธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อประโยชน์ทางด้านการเกษตรในครัวเรือนอย่างยั่งยืนประจำเดือนธันวาคม 2564

ผม นายธนกฤต พินัยรัมย์ ประเภท นักศึกษา เป็นผู้จ้างงานของตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ หลักสูตรการสร้างธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อประโยชน์ทางด้านการเกษตรในครัวเรือนอย่างยั่งยืน เนื่องด้วยสถานการณ์โควิดที่แพร่ระบาดอย่างต่อเนื่องทำให้คณะทำงานของเราต้องปรับเปลี่ยนแผนการดำเนินการเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์และปัจจัยสิ่งแวดล้อมอื่นๆ

จากสถานการณ์โควิด19 ภายในประเทศไทย ได้มีการผ่อนคล้ายทำให้ทีมงานธนาคารน้ำใต้ดินตำบลสูงเนิน สามารถลงพื้นที่ปฏิบัติงานได้มากกว่าเดือนที่ผ่านมาและนี้เป็นการปฏิบัติงานในเดือนสุดท้าย ทำให้ทีมงานได้นัดกันลงพื้นที่แต่ยังอยู่ในการควบคุมภายใต้การปฏิบัติงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงานช่วงโควิด19 คือ ผู้ที่ฉีดวัคซีนครบโดสจึงจะสามารถลงพื้นที่ได้เว้นระยะห่างไม่สัมผัสโดยไม่จำเป็นและต้องสวมหน้ากากอนามัยไว้ขนาดตลอดการปฏิบัติงาน

เดือนนี้เราได้ลงพื้นที่ทำธนาคารน้ำใต้ดินต่อจากเดือนที่แล้วและต้องทำให้เเล้วเสร็จเพราะเดือนนี้เป็นการปฏิบัติงานเป็นครั้งสุดของการจ้างงานนี้ เราเริ่มจากการประชุมนัดแนะกันหาแนวทางการปฏิบัติงาน จากนั้นจึงเลือกวันลงเพื่อนที่ก่อนวันหัวหน้ากลุ่มและทีมงานในพื้นที่ได้เตรียมวัสดุอุปกรณ์ที่ต้องใช้ในการทำธนาคารน้ำใต้ดินไว้เพื่อที่สมาชิกในทีมลงพื้นที่วันต่อไปจะได้พร้อมเริ่มปฏิบัติงานเลย เมื่อถึงวันลงพื้นที่ก็ได้ปฏิบัติตามขั้นตอนเหมือนหลุดก่อนๆจนครบตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ หัวหน้าโครงการเลยได้จัดประชุมออนไลน์และนัดให้ลพื้นที่สำรวจผลการปฏิบัติงานโดยพร้อมเพียงกัน

อื่นๆ

เมนู