บทความรายงานผลการดำเนินงาน เดือนธันวาคม 2564

ข้าพเจ้านางสาวฑิตยา ศัตรูพินาศ ผู้ปฏิบัติงานตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ของตำบลกระสัง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ดำเนินงานตำบลกระสัง

ข้าพเจ้าและเจ้าหน้าที่ดำเนินการทุกท่าน รวมถึงอาจารย์ที่ปรึกษาประจำโครงการ ได้ดำเนินการลงพื้นที่ในหมู่ที่ 13 บ้านสำโรง ตำบลกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อตรวจสอบหลุมธนาคารน้ำใต้ดิน และได้ให้ความรู้และข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการสร้างธนาคารน้ำใต้ดินและได้แก้ไขหลุมธนาคารที่ไม่เรียบร้อยให้เสร็จสมบูรณ์

 

อื่นๆ

เมนู