ชุมชนประปาเก่า ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

หลักสูตร การบริหารจัดการขยะและการเพิ่มมูลค่าเพื่อสร้างอาชีพเสริมให้กับชุมชนตำบลในเมือง อำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์      ดิฉัน นางสาวชุติมา นามวิเศษ ประเภท บัณฑิตจบใหม่ ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงาน พร้อมทีมงาน ในเดือนกุมภาพันธ์ 2564

ดิฉัน นางสาวชุติมา นามวิเศษ และทีม ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบดำเนินงานตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจ และสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ในพื้นที่ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ได้แก่ ชุมชนหน้าสถานีรถไฟ ชุมชนหลังสถานีรถไฟ ชุมชนต้นสัก ชุมชนหลังศาล ชุมชนเทศบาล และชุมชนประปาเก่า

ชุมชนประปาเก่า เป็นชุมชนกึ่งเมืองกึ่งชนบท ทั้งชุมชนมีเนื้อที่ประมาณ 241 ไร่ มีที่อยู่อาศัย ประมาณ 393 หลังคาเรือน และมีประชากรประมาณ 2,000 คน มีสถานที่สำคัญในชุมชน ได้แก่ สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย และโรงเรียนขนาดใหญ่ ซึ่งถือว่าเป็นโรงเรียนประจำจังหวัด การจัดการเรียนการสอนเน้นให้ผู้เรียนเป็นคนดี มีความสง่างาม เป็นศักดิ์เป็นศรีบุรีรัมย์ สร้างทางเลือกในการเรียนรู้ ที่เน้นให้ประชากรวัยเรียนทุกคนสามารถเข้าถึงโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง ลดอัตราการออกกลางคัน ทำการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ ได้แก่ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม

จากการลงพื้นที่สำรวจ และเก็บข้อมูลพื้นที่ระดับบุคคล ครัวเรือน ในชุมชน จะเห็นได้ว่า ประชาชนในชุมชนส่วนใหญ่เป็นกลุ่มผู้สูงอายุ ประชาชนมีการประกอบอาชีพค้าขายเป็นหลัก รองลงมาก็จะเป็นอาชีพรับจ้าง และข้าราชการ ประชาชนมีวิถีชีวิตกันอย่างเรียบง่าย ลักษณะที่อยู่อาศัยของชุมชนเป็นลักษณะตึกแถวติดกันเป็นส่วนใหญ่ ประชาชนในชุมชนมีความสามัคคีกัน มีการให้ความร่วมมือกับประธานชุมชนเป็นอย่างดี ในการดูแล และพัฒนาความเป็นอยู่ของชุมชน

สำหรับการลงพื้นที่สอบถามผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) และปักหมุด พิกัดบ้านผู้นำชุมชน บุคคลสำคัญ และสถานที่ต่าง ๆ ในชุมชน ซึ่งปัจจุบันประชาชนส่วนใหญ่สามารถปรับตัวได้กับสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) โดยสวมใส่หน้ากากอนามัย หลีกเลี่ยงสถานที่แออัด ล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจลบ่อย ๆ และหมั่นสังเกตอาการตัวเองอยู่เสมอ

 

Tags: , , , ,

อื่นๆ

เมนู