ข้าพเจ้า นางสาวเนตรนภา หมวกไธสง (นักศึกษา.ในเมือง .เมือง .บุรีรัมย์

ตำบล ในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ มีผู้คนอาศัยอยู่อย่างหนาเเน่น จึงค่อนข้างมีความเสี่ยง องค์กรต่างๆเช่น  องค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนตำบล ระบบสารสนเทศงานสุขภาพภาคประชาชน ก็มีหน้าที่สำคัญในการช่วยป้องกัน เเละ ควบคุมการเเพร่กระจายของเชื้อโควิด 2019 อย่างไรก็ตามหากเรารู้วิธีการป้องกัน เเละ อาการของโรค ก็สามารถลดความความเสี่ยงในการติดเชื้อได้เช่นกัน

จากการลงพื้นที่ทั้ง 6 ชุมชน ชุมชนชุมเห็ด ชุมชนวัดอิสาน ชุมชนหลักเมือง ชุมชนตลาดสด ชุมชนสะพานยาวชุมชนละลม พบว่า ผู้คนในชุมชนสวมหน้ากากอนามัยทุกคน และแต่ละชุมชนยังต้องเผชิญกับปัญหาขยะมูลฝอยที่ส่งผลกระทบต่อทั้งครัวเรือนและสิ่งแวดล้อมอีกทั้งยังพบเจอขยะในแม่น้ำ ดังนั้นเราเริ่มตั้งแต่การร่วมมือกันคัดแยกขยะในแต่ละครัวเรือน จากนั้นก็นำขยะรีไซเคิลเพื่อลดขยะ

จะเห็นได้ว่าความจริงแล้วขั้นตอนการกำจัดขยะในชุมชนไม่ได้ยาก เพียงแค่ร่วมมือร่วมใจกัน ก็ช่วยให้ชุมชนกลับมาสวยงาม น่าอยู่ ลดปริมาณขยะ

ประโยชน์ที่ได้รับจากการกำจัดขยะ

1.ช่วยให้สิ่งแวดล้อมในชุมชนสะอาด สวยงาม น่าอยู่ มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย พร้อมทั้งช่วยลดมลพิษไปในตัว

2.ช่วยให้คนในชุมชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการคัดแยกขยะและสามารถจัดการขยะเบื้องต้นได้อย่างถูกต้อง

 

อื่นๆ

เมนู