• ดิฉัน นางศิริพร บุตรสุด ประเภทประชาชน

โครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ระยะที่ 2

หลักสูตรการบริหารจัดการขยะและการเพิ่มมูลค่าเพื่อสร้างอาชีพเสริมให้กับชุมชนตำบลในเมือง อำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ MS03
ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานกับทีมงานและอาจารย์ประจำหลักสูตรในโครงการพื้นที่รับผิดชอบ
ดิฉันและทีมงานได้ลงพื้นที่ตำบลในเมือง เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลโดยนำข้อมูลที่ได้มาใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนของชุมชน จึงใคร่ขอความกรุณา
ผู้ตอบแบบสอบถามได้ให้ข้อมูลที่เป็นจริงและตอบคำถามในทุกคำถามเพื่อประโยชน์แก่การพัฒนาชุมชนตามเป้าหมาย

ดิฉันได้เข้าเก็บแบบสอบถามชุมชนหลังสถานีรถไฟ ซึ่งจากการได้ลงพื้นดังกล่าว ทราบว่าในชุมชนส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว อาศัยทำมาหากิน มานานหลายปี

เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ตั้งอยู่ในเขตอำเภอเมืองบุรีรัมย์ตอนกลางของจังหวัดบุรีรัมย์ มีพื้นที่ทั้งหมด 6.0 ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ 3,750 ไร่ เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเภทเทศบาลเมือง มีพื้นที่ครอบคลุมตำบลในเมือง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ภายในเขตเทศบาลเป็นที่ตั้งของหน่วยงานการบริหาร, สถานศึกษา, สถานพยาบาล และสาธารณสุข ตลอดจนเป็นศูนย์กลางการคมนาคมของจังหวัดบุรีรัมย์

โดยชุมชนแต่ละชุมชนจะอยู่ในสภาพผสมผสานกัน ของลักษณะความเป็นเมืองกับชนบทรวมอยู่ด้วยกัน ประชาชนจึงรวมกันอย่างหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นด้านอาชีพ ฐานะหรือรายได้

ปัจจุบันบุรีรัมย์ กำลังเจริญเติบโตไปในหลายๆ ด้าน หลังเกิดปรากฏการณ์ฟีเวอร์ของสโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์ยูไนเต็ด ต่อด้วยสนามแข่งขันรถยนต์และจักรยานยนต์ทางเรียบระดับโลก มาตรฐาน FIA Grade 1 และ FIM Grade A ส่งผลให้ จ.บุรีรัมย์ เติบโตอย่างก้าวกระโดด ผู้คนจากทั่วสารทิศทั้งไทยและต่างชาติ ต่างรู้จักและเดินทางมาท่องเที่ยว จ.บุรีรัมย์ กันมากขึ้น

ประกอบกับหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนต่างเร่งพัฒนาในทุกด้าน เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของนักท่องเที่ยว เพื่อสร้างงาน สร้างเงินให้คนในชุมชน ซึ่งจะเห็นได้ว่าปัจจุบัน จ.บุรีรัมย์ มีโรงแรม ที่พัก สถานที่ท่องเที่ยว ตลาด ร้านอาหาร และสถานประกอบการผุดขึ้นเป็นดอกเห็ด เพื่อให้บริการรองรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาบุรีรัมย์

ทั้งนี้ ดิฉันส่งข้อมูลรายละเอียดตามแบบสอบถามที่ทางส่วนกลางให้มา และให้ข้อมูลแก่ดิฉัน รายละเอียดตามเอกสารที่ได้แนบมา ในแบบฟอร์ม (01) (02)ซึ่งดิฉันได้นำข้อมูล ดังกล่าวส่งต่อส่วนกลาง เพื่อทำการวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงสถิติและเขียนเรียบเรียงในเชิงวิชาการต่อไป

อื่นๆ

เมนู