บริบทของการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนประปาเก่า ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

หลักสูตร การบริหารจัดการขยะและการเพิ่มมูลค่าเพื่อสร้างอาชีพเสริมให้กับชุมชนตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์      ดิฉัน นางสาวชุติมา นามวิเศษ ประเภท บัณฑิตจบใหม่ ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงาน พร้อมทีมงาน ในเดือนมีนาคม 2564

ชุมชนประปาเก่า เป็นชุมชนกึ่งเมืองกึ่งชนบท มีการจัดการขยะมูลฝอยที่อยู่ภายใต้การดูแลของ เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ภายในชุมชนมีถังขยะตั้งเป็นจุดเพื่ออำนวยความสะดวก ให้แก่ประชาชนในชุมชนอย่างเพียงพอ ซึ่งรถเก็บขนขยะมูลฝอยจะเข้ามาเก็บขนขยะภายในชุมชนสัปดาห์ละ 2 วัน วันละ 1 ครั้ง  และถ้าหากขยะมูลฝอยเต็มถัง ล้นถัง ประชาชนก็สามารถติดต่อให้รถเก็บขนมูลฝอย มาเก็บขนนอกวัน เวลาที่เก็บขนเป็นประจำได้

จากการสอบถามข้อมูลจากผู้นำชุมชน คณะกรรมการชุมชน ประชาชนในชุมชน และจากการสังเกต พบว่า ประชาชนในชุมชนประปาเก่ามีการจัดการขยะมูลฝอยแบบทิ้งรวมกันในถังเดียว ไม่มีการคัดแยกประเภทขยะมูลฝอย และไม่มีการนำขยะมูลฝอยไปใช้ประโยชน์ต่อ เนื่องจาก ในชุมชนมีถังขยะประเภทเดียวสำหรับทิ้ง จึงทำให้ประชาชนทิ้งขยะมูลฝอยทุกประเภทรวมกันในถังเดียว ซึ่งอาจเป็นสาเหตุหนึ่งของการเพิ่มขึ้นของขยะมูลฝอยที่ต้องนำไปกำจัดอย่างถูกวิธี และการสะสมของขยะมูลฝอยก็ยังเป็นแหล่งของสัตว์พาหะนำโรค เช่น มด หนู แมลงวัน เป็นต้น รวมถึงอาจส่งกลิ่นไม่พึงประสงค์รบกวนประชาชนบริเวณรอบ ๆ และทำให้สภาพแวดล้อมดูไม่สวยงาม

ปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยจึงเป็นปัญหาที่ทุก ๆ คนควรให้ความสำคัญและหาแนวทางในการแก้ไขปัญหา เพื่อลดปริมาณขยะมูลฝอยในชุมชน และสามารถนำขยะมูลฝอยไปใช้ประโยชน์ต่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Tags: , , , , ,

อื่นๆ

เมนู