MS03 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ข้าพเจ้านางสาวสิดาพร จิตไทย นักศึกษา
ในช่วงเดือนมีนาคม ข้าพเจ้าและทีมงานได้ลงพื้นที่ชุมชนละลม ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

ได้สังเกตและสำรวจบริบทการจัดการขยะของชุมชนนี้ จะเห็นได้ว่า จะมีการวางถังขยะเป็นจุดๆ เพื่อที่คนในชุมชนและคนที่มาออก กำลังกายจะได้นำขยะมาทิ้ง จากที่สำรวจจะเห็นได้ว่าไม่มีการแยก ขยะ เป็นประเภทเช่น ขยะเปียก ขยะรีไซเคิลแต่ จะเป็นการทิ้งขยะ ปนกันไปเลยไม่ได้แยก และในช่วงนี้แต่ละชุมชนจะรักษาความ สะอาดกันมากขึ้นเพราะเป็นการเตรียมงานบุรีรัมย์มาราธอน 2021 แต่ถ้าจะให้ดีกว่านี้ก็ควรที่จะแยกขยะด้วย อย่างเช่นแยกขวดออก เพื่อที่เราจะสามารถนำไปขายได้ เป็นรายได้เล็กๆน้อยๆของเรา หรือไม่ก็แยกไว้เอาไปให้คนเก็บขยะ เพื่อที่เขาจะได้นำไปขาย ดังนั้นเราควรแนะนำการจัดการขยะอย่างถูกวิธีให้คนในชุมชนได้ รับทราบ จะได้มีการแยกขยะได้ถูกประเภท ไม่ต้องทิ้งรวมๆปนกันไป และอยากให้มีการวางถังขยะสำหรับทิ้งขยะเปียก ขยะแห้ง แยก กันออกไปเพื่อที่คนในชุมชนจะได้แยกขยะด้วย

อื่นๆ

เมนู