ข้าพเจ้านางสาวสิดาพร จิตไทย ประเภทนักศึกษา
หลักสูตรMS03 การบริหารจัดการขยะและการเพิ่มมูลค่าเพื่อสร้างอาชีพเสริมให้กับชุมชนตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ได้ลงพื้นที่ชุมชนในเขตชุมชนสะพานยาว

ข้าพเจ้าและทีมงานได้ทำการลงพื้นที่เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล โดยนำข้อมูลต่าง ๆ ที่ได้มานั้นมาปรับใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งได้ขอความกรุณาจากชาวบ้านในชุมชนตอบแบบสอบถามเพื่อข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการคิดหาแนวทางการพัฒนาที่ถูกต้องและเหมาะสม จากการลงพื้นที่เขตชุมชนสะพานยาว ได้ทราบว่าชุมชนมีผู้นำที่เข้มแข็งจึงทำให้ชุมชนนั้นเข้มแข็งไปด้วยและมีการคมนาคมที่สะดวก และปัญหาด้านขยะที่เกิดขึ้นในชุมชนมีปริมาณน้อยเพราะคนในชุมชนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี แต่คนในชุมชนไม่มีการคัดแยกขยะในครัวเรือนเพราะขาดความรู้เรื่องการบริหารจัดการขยะ ที่เกิดขึ้นภายในครัวเรือน

ดังนั้นจึงได้มีการนำสภาพปัญหาและการจัดการของชุมชนมาเขียนเป็นผังเพื่อแสดงถึงปัญหาของชุมชนที่ได้กล่าวไปข้างต้น และเสนอแนวคิดการแก้ไขที่อยากแสดงต่อทีมงานอาจสามารถนำไปพัฒนาหรือต่อยอดเรื่องการจัดการขยะได้ในอนาคต

https://youtu.be/SBUJGuuf5uw

อื่นๆ

เมนู