ข้าพเจ้านางสาวอทิติยา นครไชย ประเภทนักศึกษา ตำบลกระสัง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ เดือนสิงหาคม 2564 ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจแบบบูรณาการ

ข้าพเจ้าและเจ้าหน้าที่ตำบลกระสังทราบถึงปัญหาและโรคระบาดจากโควิด-19อย่างหนัก จึงทำจิดอาสาบริจาคสิ่งของให้แก่ชาวบ้านได้แก่ข้าวสาร อาหารแห้งและสิ่งของใช้จำเป็นให้กับชาวบ้าน ตำบลกระสัง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์เพราะตอนนี้ทุกครอบครัวเดือดร้อนและได้รับผลกระทบจากโรค-19เป็นอย่างมาก

ข้าพเจ้าได้ศึกษาวิธีการทำธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อนำไปช่วยเหลือชาวบ้านในการเจอปัญหา น้ำท่วม น้ำขัง หรือ น้ำเน่าเสีย และช่วยให้ความรู้แก่ชาวบ้านในเรื่องการทำธนาคารน้ำใต้ดิน ว่ามีประโยชน์ในทั้งด้านการเกษตร

ข้าพเจ้าอยากขอบคุณเจ้าหน้าที่ตำบลกระสัง และชาวบ้านตำบลกระสัง ผู้ใหญ่บ้านทุกคนที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างมากและตั้งใจศึกษาและเรียนรู้การทำธนาคารน้ำใต้ดินทำให้ผ่านไปได้ด้วยดี

 

อื่นๆ

เมนู