1. หน้าแรก
  2. คณะวิทยาการจัดการ
  3. MS01(3) - ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง
  4. รายงานการปฏิบัติงาน ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2564 ลงพื้นที่ร่วมด้วยช่วยกันสร้างธนาคารน้ำใต้ดินกับชาวบ้านหนองม่วง ตำบลสูงเนิน

รายงานการปฏิบัติงาน ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2564 ลงพื้นที่ร่วมด้วยช่วยกันสร้างธนาคารน้ำใต้ดินกับชาวบ้านหนองม่วง ตำบลสูงเนิน

กระผม นายบัญชา สัตตารัมย์ ประเภท บัณฑิตจบใหม่ เป็นผู้รับจ้างงานของตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ MS01(3) หลักสูตรการสร้างธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อใช้ประโยชน์ทางด้านการเกษตรในครัวเรือนอย่างยั่งยืน

การปฎิบัติงานใน เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2564

เนื่องด้วยสถานการณ์ไวรัสโคโรน่า หรือโรคโควิด-19 ได้กลับมาระบาดซ้ำ ทำให้หลายหน่วยงานเฝ้าระวังและทำงานแบบ WORK FROM HOME เพื่อลดการพบปะซึ่งกันและกัน ลดการกระจายของเชื้อไวรัสโคโรน่า

วันที่ 14 สิงหาคม ทางหัวหน้าโครงการและทีมงานคณะจัดการเข้าร่วมประชุมออนไลน์ ผ่าน google meet  เพื่อแจ้งแนวทางในการปฏิบัติงานเพิ่มเติม

วันที่ 16 สิงหาคม 2564 ได้ลงพื้นที่ทำธนาคารน้ำใต้ดินแบบปิดเพื่อการเกษตรอย่างยั่งยืน เพื่อที่ชาวบ้านจะได้ทำเกษตร ปลูกพืชผัก สวนครัว ณ ตำแหน่งใกล้เคียงที่ทำธนาคารน้ำใต้ดินจะช่วยให้ดินชุ่มชื่น เป็นแหล่งกักเก็บน้ำไว้ น้ำที่ใช้ในครัวจะไม่ทำให้น้ำท่วมขัง

ได้ทำการขุดหลุมธนาคารน้ำใต้ดินครบจำนวน 10 หลุม ในหมู่บ้านหนองม่วง ตำบลสูงเนิน เป็นอันที่เสร็จเรียบร้อยแล้ว ในการขุดหลุม 10 หลุมในบ้านหนองม่วงช้ากว่ากำหนด เนื่องจากสถานการณ์โควิคในช่วงนี้เลยทำให้ล่าช้ากว่ากำหนด

อื่นๆ

เมนู