ข้าพเจ้า นายชยพล เนื่องมี ประเภทประชาชน เป็นผู้รับจ้างงานของตำบลกระสัง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์  หลักสูตรการสร้างธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อใช้ประโยชน์ทางด้านการเกษตรในครัวเรือนอย่างยั่งยืน MS01 (1)  โดยเริ่มทำงานเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564

ส่วนการรายงานประจำเดือนสิงหาคม 2564 นี้  ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานกับทีมงานและอาจารย์ประจำหลักสูตร  ด้วยการที่จังหวัดบุรีรัมย์ อยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบากอันเกิดจากการแพร่ระบาดโรคโควิตในจังหวัดบุรีรัมย์อย่างรุนแรง จึงทำความเป็นอยู่ของประชาชน ชุมชนในพื้นที่ตำบลกระสัง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ที่ได้อยู่โครงการสร้างธนาคารน้ำใต้ดินได้รับผลกระทบตามไปด้วย ผู้รับผิดรับจ้างในโครงการไม่สามารถพื้นที่ปฏิบัติงานได้อย่างสะดวก แต่ถึงกระนั้นเพื่อที่จะอำนวยความสะดวกและต้องการที่จะเข้าไปช่วยเหลือคนในพื้นที่ ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด อาจารย์ประจำหลักสูตรและผู้รับจ้างโครงการพร้อมทั้งผู้ปฏิบัติงาน ได้ลงพื้นที่เพื่อแจกจ่ายเครื่องอุปโภค บริโภคให้กับคนชุมชนในพื้นที่เพื่อลดความเดือดร้อนเท่าที่จะช่วยเหลือได้

ในการนี้ ในเดือนต่อไปถ้าสถานการณ์โรคโควิดไม่รุ่นแรงมาก ข้าพเจ้าและทีมงานจะได้ลงไปสร้างธนาคารน้ำใต้ดินให้กับชุมชนต่อไป

     

http://u2t.bru.ac.th/uncategorized/8-chauaphon/

อื่นๆ

เมนู