การรีไซเคิลขยะ ให้เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่

หลักสูตร การบริหารจัดการขยะและการเพิ่มมูลค่าเพื่อสร้างอาชีพเสริมให้กับชุมชนตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ดิฉัน นางสาวชุติมา นามวิเศษ ประเภท บัณฑิตจบใหม่ ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงาน พร้อมทีมงาน ในเดือนสิงหาคม 2564

การนำขยะมาประดิษฐ์ให้เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ เป็นการนำเอาขยะมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อช่วยลดปริมาณขยะที่ต้องนำไปกำจัด และสามารถนำไปเป็นผลิตภัณฑ์ที่สร้างรายได้ให้กับ ครอบครัว หรือชุมชนได้

การทำเชิงเทียน จากช้อนพลาสติกและขวดพลาสติก เนื่องจากขยะพลาสติกมีจำนวนมาก ง่ายต่อการนำมาจัดการ เราจึงเลือกขยะ 2 ประเภทนี้ ในการจัดทำ

อุปกรณ์

1) ขวดพลาสติก                     2) ช้อนพลาสติก

3) ปืนกาว                           4) กาวแท่ง

5) คัตเตอร์                           6) ดอกไม้และเชือกสำหรับตกแต่ง

ขั้นตอนการทำ

1) ตัดขวดพลาสติก เอาเฉพาะส่วนบน ให้เป็นกรวย

2) ตัดด้ามช้อนพลาสติกออก

3) นำช้อนที่เราตัดไว้มาประกอบรอบ ๆ ฝาขวดให้เป็นรูปดอกไม้

4) ประดับตกแต่งด้วยดอกไม้และเชือก

ประโยชน์

1) ป้องกันน้ำตาเทียนหยดลงพื้นหรือโดนมือ

2) สร้างเป็นผลิตภัณฑ์ทางเลือก เพื่อเพิ่มรายได้ใหกับครัวเรือน และต่อยอดเป็นสินค้าโอท็อปของชุมชน เป็นการสร้างอาชีพและรายได้ให้กับชุมชนได้

3) ทำให้ประชาชนเห็นคุณค่าของขยะ เนื่องจากบางอย่างก็สามารถนำมาประยุกต์ใช้สร้างรายได้และลดรายจ่ายได้ ไม่มากก็น้อย

ข้อเสนอแนะ

1) ควรมีแนวทางในการทำเชิงเทียนที่หลากหลายมากขึ้น

2) สามารถนำขยะไปสร้างผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ได้อีก

Tags: , , , , ,

อื่นๆ

เมนู