สวัสดีค่ะ ดิฉัน นางสาวหริญรัญชนา พินัยรัมย์ ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ตำบลลำดวน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

MS02 : การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนและการกระจายรายได้ในตำบลลำดวน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ได้แก่ อาจารย์ปิติวรรณ ฝ้ายโคกสูง อาจารย์วณิชา แผลงรักษา อาจารย์ปัทมาวดี วงษ์เกิด และดร.วิษณุ  ปัญญายงค์

การปฏิบัติงานลงพื้นที่ดำเนินโครงการประจำเดือนสิงหาคม

ข้าพเจ้า และทีมงานผู้ปฏิบัติได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานจัดกิจกรรมการอบรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทอจากภูมิปัญญาท้องถิ่นบนวัฒนธรรมของชุมชน การอบรมเชิงปฏิบัติการการย้อมสีเส้นไหม และการอาบน้ำยา การจัดกิจกรรมในครั้งนี้โดยกลุ่มทอผ้าในตำบลลำดวนเข้ารวมมอบรมทั้งหมด 7 หมู่บ้าน ได้แก่ กลุ่มแกะลาย หมู่ที่ 1 กลุ่มทอผ้าบ้านบุหมู่ที่11 กลุ่มทอผ้าและกลุ่มสตรีบ้านลำดวน หมู่ที่ 16 กลุ่มทอผ้าบ้านศรีสนวน หมู่ที่ 18 กลุ่มทอผ้าบ้ากระเจาหมู่ที่ 7 กลุ่มทอผ้าบ้านไทรทอง หมู่ที่ 17 และกลุ่มทอผ้าบ้านยางหมู่ที่ 4  มีตัวแทนกลุ่มทอผ้าที่มาอบรมในครั้งนี้จำนวนทั้งหมด  30 คน  ณ โครงการส่งเสริมศูนย์ศิลปาชีพ ตำบลลำดวน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์  โดยมีวิทยากรอาจารย์ทัศนียา นิลฤทธิ์ และคุณกรรณฑิมา พันธ์ศรี เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ และสอนปฏิบัติ เกี่ยวกับการทำผ้าย้อมสีการย้อมสีให้สีติดสวย สีไม่ตก  และการอาบน้ำยา เพื่อถนอมผ้า ยืดอายุของเส้นไหม ผ้านุ่ม หอม  ซึ่งทุกกลุ่มให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ซึ่งได้รับความ และขั้นตอนการปฏิบัติ เพื่อสามารถนำไปต่อยอด และส่งเสริมให้ชุมชนมีอาชีพ มีรายได้เพิ่มมากยิ่งขึ้น

วิธีการอาบน้ำยา

 วัสดุอุปกรณ์  ได้แก่  1) น้ำ4-5ลิตร 2) น้ำยาซักผ้าโปรตีนไหม 2 ช้อนโต๊ะ  3)สารส้มตวง 1 กำมือ 4) ผ้าไหม  1 ผืน  5) เตารีด (ไม่ใช่เตารีดไอน้ำ)

ขั้นตอนการอาบน้ำยา

แช่ผ้ากลับไปกลับมา ห้ามบีบ ยกมาแช่ในน้ำที่ผสมสารส้ม ประมาณ 1-2 นาที  แล้วล้างออกด้วยน้ำเปล่าให้สะอาด ยกผ้ามาผึงแดดให้แค่หมาดๆ แล้วเอามารีดให้เรียบ

 

อื่นๆ

เมนู