ข้าพเจ้า นางสาวกาญจนา เชื่อนิจ ประเภทประชาชน เป็นผู้รับจ้างงานของตำบลบ้านปรือ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์  หลักสูตรการสร้างธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อใช้ประโยชน์ทางด้านการเกษตรในครัวเรือนอย่างยั่งยืน MS01 (2)  โดยเริ่มทำงานเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564

ส่วนการรายงานประจำเดือนสิงหาคม 2564 นี้  ข้าพเจ้าและเพื่อนร่วมโครงการทั้ง 20 ท่านได้เข้าร่วมประชุมกับท่านอาจารย์ประธานโครงการและผู้รับผิดชอบโครงการเข้าเข้ารับฟังแนวทางและเตรียมความพร้อมที่จะลงพื้นที่ปฏิบัติในชุมชนที่ได้รับมอบหมาย

ส่วนการลงพื้นที่ข้าพเจ้า พร้อมทั้งทีมงานและอาจารย์ประจำหลักสูตร ได้ลงพื้นที่ตำบลบ้านปรือเพื่อแจกจ่ายเครื่องอุปโภคและบริโภคให้กับชุมชนตำบลบ้านปรือ ด้วยการที่จังหวัดบุรีรัมย์ โดยเฉพาะตำบลบ้านปรือในเขตที่โครงการการสร้างธนาคารน้ำใต้ดินที่ได้รับผิดชอบ อยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบากอันเกิดจากการแพร่ระบาดโรคโควิตในจังหวัดบุรีรัมย์อย่างรุนแรง จึงทำให้ความเป็นอยู่ของประชาชน ชุมชนในพื้นที่ตำบลบ้านปรือ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์   ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด ได้ลงพื้นที่เพื่อแจกจ่ายเครื่องอุปโภค บริโภคให้กับคนในชุมชนในพื้นที่เพื่อลดความเดือดร้อนเท่าที่จะช่วยเหลือได้ ส่วนการลงพื้นที่เพื่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินให้กับชุมชน อาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการและผู้จ้างงานทุกท่าน ได้ทำการประสานงานกับผู้นำชุมชน เพื่อขอความร่วมมือและช่วยประชาสัมพันธ์ เพื่อที่ทีมงานผู้รับจ้างจะได้ลงไปสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน ได้ลงไปดำเนินการสร้างให้กับชุมชนบ้านระกาน้อย ถึงแม้ว่าจะมีอุปสรรคบ้างในการลงพื้นที่อันเนื่องจากสถานการณ์ของโรคโควิด ผู้รับจ้างงานก็พยายามที่จะสร้างธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อโยชน์ให้กับชุมชนเท่าที่จะทำได้ ในเดือนนี้ไปก่อน

     

 

 

อื่นๆ

เมนู