1. หน้าแรก
  2. คณะวิทยาการจัดการ
  3. MS01(2) - ตำบลบ้านปรือ อำเภอกระสัง
  4. MS01(2) การสร้างธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อใช้ประโยชน์ทางด้านการเกษตรในครัวเรือนอย่างยั่งยืน ตำบลบ้านปรือ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนสิงหาคม 2564

MS01(2) การสร้างธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อใช้ประโยชน์ทางด้านการเกษตรในครัวเรือนอย่างยั่งยืน ตำบลบ้านปรือ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนสิงหาคม 2564

        เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2564 เนื่องด้วยสถานการณ์โควิดจึงไม่สามารถไปประชุมประจำเดือนที่มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ได้ ทางคณบดีจึงมีการจัดประชุมออนไลน์ผ่านทาง Google Meet พูดคุยเกี่ยวกับแนวทางการปฎิบัติงานในเดือนนี้ โดยได้ข้อสรุปเนื่องด้วยสถานการณ์ โควิด -19 ระบาดในขณะนี้ทำให้การทำงานมีอุปสรรคเนื่องจากจำเป็นต้องจำกัดจำนวนการรวมกลุ่มและการหลีกเลี่ยงการพบปะกับชาวบ้านในพื้นที่เป็นจำนวนมากว่าให้ทางทีมงานดำเนินการสร้างธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อใช้ในการเกษตรอย่างยืน  และให้ทางทีมงานตำบลบ้านปรือ จัดเตรียมหาวัสดุอุปกรณ์ที่สามารถหาไดในท้องถิ่นมาทำธนาคารน้ำใต้ดินให้กับคนในชุมชนบ้านปทุมเมฆที่ได้สนใจในโครงการของเรา และให้ทางทีมงานบรรยายและสาธิตการทำธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อการเกษตรอย่างยั่งยืน

       เมื่อวันที่ 16,17 สิงหาคม 2564 ทางทีมงานตำบลบ้านปรือได้มีการนัดกันลงพืนที่เพื่อจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ต่างๆที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการทำธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อการเกษตรอย่างยั่งยืน เช่น ขวดน้ำพลาสติก ยางรถยนต์ หิน เป็นต้น ทางทีมงานจึงได้แบ่งหน้าที่ไปช่วยกันจัดหาเตรียมวัสดุอุปกรณ์ตามที่ได้รับมอบหมายและได้มีกรมบัญชีกลางมาตรวจสอบการทำงานของเราด้วย

  ประโยชน์ของธนาคารน้ำใต้ดิน
1.ช่วยแก้ปัญหาน้ำท่วมได้ เพราะช่วยให้น้ำซึมลงใต้ดินได้ดีขึ้น
2.ช่วยแก้ปัญหาภัยแล้ง เพราะสามารถสูบน้ำจากธนาคารน้ำใต้ดินใช้ได้ตลอดเวลา โดยใช้เครื่องสูบน้ำ สูบน้ำบาดาลมาใช้ได้
3.แก้ปัญหาน้ำเค็ม เพราะมวลน้ำเค็มจะมีน้ำหนักมากกว่าน้ำจืด ฉะนั้นน้ำเค็มจะอยู่ด้านล่าง
4.แก้ปัญหาน้ำสกปรก เพราะระบบน้ำแบบปิดจะช่วยกรองน้ำให้สะอาดขึ้น
5.เพิ่มความชุ่มชื้นให้กับบริเวณที่ทำธนาคารน้ำใต้ดิน

 

 

 

Tags:

อื่นๆ

เมนู