ในการจัดตั้งโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล  สร้างรากแก้วให้ประเทศไทย) ได้มีการส่งเสริมให้การจัดการจ้างงานในการจัดทำข้อมูลราชการในพื้นที่เป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (Digitizing Government Data) ซึ่งในจังหวัดบุรีรัมย์ ได้มีความร่วมมือกับทางมหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ และสำนักงานราชการต่างๆได้แก่ กรมที่ดิน กรมพัฒนาชุมชน  สำนักงานประกันสังคม และศูนย์ดำรงธรรม

ซึ่งดิฉัน นางสาวสุพัตรา พยุงกลาง ได้ปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่ง กพร. ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ที่สำนักงานกรมที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์ สาขาอำเภอกระสังกรมที่ดิน เป็นหน่วยงานระดับกรม สังกัดกระทรวงมหาดไทย เป็นหน่วยงานที่ดำเนินงานออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน ให้ราษฎรและให้บริการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับที่ดิน และอสังหาริมทรัพย์อย่างอื่น รวมถึงการจัดที่ทำกินให้ประชาชนตามประมวลกฎหมายที่ดิน และในการปฏิบัติงานในสำนักงานกรมที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์

สาขาอำเภอกระสังนี้ ได้มีการวางระเบียบแบบแผนการปฏิบัติงานไว้ดังนี้ คือ
1. การตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารหลักฐานที่ดิน (2,228 ฉบับ) โดยการตรวจความครบถ้วน ถูกต้องของภาพลักษณ์เอกสารสิทธิที่ดินในระบบคอมพิวเตอร์กับเอกสารสิทธิที่ดินฉบับสำนักงานที่ดิน  ให้ถูกต้อง ครบถ้วน และให้เป็นปัจจุบัน

2.การนำเข้าภาพลักษณ์เอกสารสิทธิที่ดิน (2,009 ฉบับ) โดยทำการสแกนภาพลักษณ์เอกสารสิทธิที่ดินโดยการนำเข้าทางคอมพิวเตอร์ให้ครบถ้วน ถูกต้อง ชัดเจน และให้เป็นปัจจุบัน การนำเอาเอกสารสารบบ มาทำการตรวจสอบเอกสารสิทธิ เพื่อตรวจสอบความถูกต้องเกี่ยวกับการทำนิติกรรม เช่น นิติกรรมการให้ ขาย จำนอง ไถ่ถอนการจำนอง ผู้จัดการมรดก โอนมรดก แบ่งกรรมสิทธิ์ เป็นต้น

3.การนำเข้าสารบบที่ดิน การนำเอาเอกสารสารบบ (2,228 ฉบับ) มาทำการตรวจสอบเอกสารสิทธิ เพื่อตรวจสอบความถูกต้องเกี่ยวกับการทำนิติกรรม เช่น นิติกรรมการให้ ขาย จำนอง ไถ่ถอนการจำนอง ผู้จัดการมรดก โอนมรดก แบ่งกรรมสิทธิ์ เป็นต้น

4.การตรวจสอบรูปแปลงที่ดิน (408 ฉบับ) โดยการตรวจสอบจากฐานข้อมูลที่ดินในระบบคอมพิวเตอร์หากมีการเกิดรูปแปลงที่ดินที่เกิดส่วนเกินมามากกว่าฐานข้อมูล และยังได้เรียนรู้ในส่วนของโฉนดที่ดิน จะมีอยู่ 2 ส่วน คือ ต้นฉบับของสำนักงานที่ดิน และฉบับของผู้ถือกรรมสิทธิ์ครอบครองที่ดิน

5.งานอื่นๆที่ได้รับหมอบหมาย เช่นพิมพ์จดหมายส่งลูกค้าให้มารับโฉนด ตรวจงานอายัด เขียนงานอายัด จัดเย็บเก็บงานสารบบเข้าด้วยกัน เป็นต้น

ทั้งนี้ในด้วยการปฏิบัติงานเป็นไปตามแบบแผนที่กำหนดและยังได้ความรู้เกี่ยวกับการทำนิติกรรมต่างๆที่เกี่ยวกับที่ดิน ไม่ว่าจะเป็นการให้ การขาย การจำนอง  การโอนมรดก การออกโฉนด ไม่ว่าจะเป็นเอกสารสิทธิ สารบบ น.ส.3  น.ส.3 ก โฉนดที่ดิน ได้ความรู้เกี่ยวกับรูปแบบลักษณะของโฉนดว่าประกอบไปด้วยอะไรบ้าง เช่น เลขที่โฉนด หน้าสำรวจ หน้าที่ดิน อำเภอ ตำบลไหน และใครเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์และจดทะเบียน  โดยผู้ใด เป็นต้น และงานอื่นๆที่ได้รับหมอบหมาย

อื่นๆ

เมนู