บทความรายงานผลการดำเนินงานประจำเดือนกันยายน  2564
ข้าพเจ้านางสาวศรัณยา เปล่งรัศมี ผู้ปฏิบัติงานตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ของตำบลกระสัง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ดำเนินงานตำบลกระสัง

การดำเนินงานประจำเดือนกันยายน 2564 ข้าพเจ้าและเพื่อนร่วมทีมได้ทำการจัดทำธนาคารน้ำใต้ดินเพิ่มเติมจากเดือนที่ผ่านมา เนื่องจากมีชาวบ้านหรือประชาชนให้ความสนใจในการทำธนาคารน้ำใต้ดินเป็นจำนวนมาก และสนใจที่จะทำธนาคารน้ำใต้ดิน ดังนั้นข้าพเจ้าและเพื่อนร่วมทีม หรือทีมงานจึงได้สำรวจพื้นที่ต่างๆ เพิ่มเติม เพื่อหาพื้นที่ ที่เหมาะสมในการสาธิตการทำธนาคารน้ำใต้ดินในพื้นที่ตำบลกระสัง ให้ชาวบ้านและประชาชนในพื้นที่ได้เรียนรู้และสามาถนำไปปฏิบัติตามเองได้ ทั้งนี้ก่อนที่ชาวบ้านจะไปปฏิบัติ ชาวบ้าควรที่จะรู้วิธีการและขั้นตอนในการทำเสียการจึงจะสามารถกลับไปทำเองได้ เพื่อให้เกิดประโยชน์จากการทำธนาคารน้ำใต้ดินสูงสุด

ข้าพเจ้าและเพื่อนร่วมทีมจึงได้ลงพื้นที่ทำธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อให้ความรู้แกชาวบ้าน และด้วยสถานการณ์โรคระบาดโควิด 19 ที่กำลังระบาดอย่างหนักในพื้นที่ โดยแบ่งกลุ่มเป็น 5 กลุ่มทำธนาคารน้ำใต้ดิน ทั้งหมด  5 หลุมเพื่อทำเป็นตัวอย่างให้ชาวบ้านดู โดยในแต่ละหลุม จะมีคนมาได้ไม่เกิน 10 คนเท่านัั้น เพื่อลดการรวมกลุ่มกันเป็นจำนวนมาก และนอกจากนี้ข้าพเจ้าและเพื่อนร่วมทีมได้ทำการรณรงค์การฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคระบาดโควิด 19 อีกด้วย

อื่นๆ

เมนู