กระผม นายสุขสันต์ นิรัยรัมย์ (ประชาชน) MS02 ผู้ปฏิบัติงานตำบลลำดวน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการ จากการลงพื้นที่เก็บแบบสอบถาม01,02เพิ่มเติมจากชาวบ้าน หมู่ 12 บ้านหนองกุ้ง การปฏิบัติงานครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากทางผู้นำชุมชนและชาวบ้านเป็นอย่างดี ทำให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน

          แบบสอบถามข้อมูลครัวเรือนและชุมชน (01) จากการสอบถามข้อมูลความเป็นอยู่ของชาวบ้าน หมู่ 12 บ้านหนองกุ้ง ส่วนมากทำอาชีพเกษตรกรรม เช่น ปลูกอ้อย ทำนา เลี้ยงควาย,วัว ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม ทอผ้า รายได้มาจากอาชีพหลัก  บางคนหารายได้เสริมจากการรับจ้างทั่วไป,การค้าขาย  ชาวบ้านจึงอยากมีอาชีพเสริมที่สามารถสร้างรายได้ให้กับครอบครัวได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน

       

       แบบสอบถามเกี่ยวกับผลกระทบจากโรคโควิด-19 (02)  จากการสอบถามชาวบ้านเกี่ยวกับปัญหาสถานการณ์โควิด-19 ในพื้นที่สาธารณะของชาวบ้านเช่น วัด โรงเรียน ห้างสรรพสินค้า ผู้นำชุมชนได้มีมาตรการป้องกัน ชาวบ้านให้ความร่วมมืออย่างเคร่งครัด                                                                                  -สวมหน้ากากอนามัยก่อนออกจากบ้าน      -ล้างมือด้วยน้ำและแอลกอฮอล์ก่อนสัมผัสสิ่งของ                  -เว้นระยะห่างในสถานที่ที่มีผู้คนแออัด       -สังเกตุอาการ ไอ จาม คัดจมูก

                                        

จากการลงพื้นสำรวจและเก็บแบบสอบถาม ทีมผู้ปฏิบัติงานร่วมกับทีมอาจารย์ที่ปรึกษาได้นำข้อมูลมาทำการวิเคราะห์ หาจุดเด่นที่สามารถนำมาพัฒนาต่อยอดสร้างเป็นอาชีพเสริมให้แก่ชาวบ้าน หมู่12    บ้านหนองกุ้ง เพื่อสร้างรายได้ให้กับครอบครัวได้อย่างมั่นคงยั่งยืน

              

             จากการวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ทำให้ทราบถึงจุดเด่น จุดด้อย อุปสรรค/ปัญหา และโอกาสที่จะนำมาพัฒนา ทำให้ทราบถึงความต้องการของชาวบ้าน ได้เห็นความสามัคคีร่วมแรงร่วมใจเป็นหนึ่งเดียวของชาวบ้านนำมาซึ่งการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและเห็นผลในเดือนต่อๆไป

 

อื่นๆ

เมนู