บทความรายงานผลการดำเนินงาน กรกฎาคม 2564
ข้าพเจ้านางสาวอภิญญา นามปัญญา ผู้ปฏิบัติงานตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ของตำบลกระสัง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ดำเนินงานตำบลกระสัง ในส่วนของการดำเนินงานของเดือนกรกฎาคม 2564 นั้นข้าพเจ้าและเจ้าหน้าที่ดำเนินงานทุกท่านได้ทำการประชุมทีมวางแผนการดำเดินงานประจำเดือนกรกฎาคม
-โดยการวางแผนงานประจำเดือนกรกฎาคมข้าพเจ้าและทีมงานได้ทำการแบ่งกลุ่มการลงพื้นที่ขุดบ่อธนาคารน้ำใต้ดิน
-ข้าเจ้าและทีมได้ทำโทรสอบถามผู้ที่เข้าร่วมโครงการในการทำธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อนชี้แจงนัดแนะวันเวลาการลงพื้นที่ให้ทราบ
-ข้าเจ้าได้ทำการศึกษาข้อมูลวิธีการทำธนาคารน้ำใต้ดินในเชิงทฤษฎีก่อนการลงพื้นที่ปฏิบัตจริง
-ข้าพเจ้าและทีมได้ทำการจัดเตรียมอุปกรณ์บางส่วนเพื่อใช้เป็นวัสดุอุปกรณ์ที่จะใส่ลงในบ่อ
-ข้าพเจ้าและทีมได้ดำการลงพื้นที่ในบ้านส่วนใหม่ หมู่ที่3 พร้อมผู้ใหญ่บ้านเพื่อลงมือขุดบ่อธนาคารน้ำใต้ดินให้แก่ประชาชนผู้ที่มีความประสงค์เข้าร่วมโครงการ

          

          

อื่นๆ

เมนู