บทความรายงานผลการดำเนินงาน เดือนสิงหาคม 2564 ข้าพเจ้านางสาวอภิญญา นามปัญญา ผู้ปฏิบัติงานตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ของตำบลกระสัง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ดำเนินงานตำบลกระสัง ในส่วนของการดำเนินงานของเดือนสิงหาคม 2564 นั้นข้าพเจ้าและเจ้าหน้าที่ดำเนินงานทุกท่านได้ทำการประชุมทีมวางแผนการดำเดินงานประจำเดือน ข้าพเจ้าและเจ้าหน้าที่ดำเนินงานได้ทำการลงพื้นที่เพื่อไปแจกจ่ายถุงยังชีพให้แก่ชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ข้าพเจ้าและคู่ดำเนินการได้ประชุมเพื่อวางแผนการดำเนินการลงพื้นที่จัดการขุดบ่อธนาคารน้ำใต้ดินต่อจากเดือนกรกฎาคม โดยข้าพเจ้าและคู่ดำเนินงานได้ติดต่อไปยังผู้ประสงค์เข้าร่วมโครงการเพื่อทำการนัดการลงพื้นที่ทำงาน และได้ลงพื้นที่ไปยังบ้านของผู้ประสงค์เข้าร่วมโครงการเพื่อจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ที่ต้องใส่ลงไปในหลุมธนาคารน้ำใต้ดิน จากนั้นได้ลงพื้นที่เพื่อขุดบ่อธนาคารน้ำใต้ดินพร้อมกับชาวบ้านจนสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ และข้าพเจ้าได้ดำเนินงานตามที่ผู้ดูแลได้มอบหมายให้ทำเรื่อยๆจนสำเร็จ

     

     

อื่นๆ

เมนู