ดิฉัน นางสาวนิจวิภา การรัมย์ (บัณฑิตจบใหม่) เจ้าหน้าที่ดำเนินงานตำบลโคกมะม่วง อ.ปะคำ จ.บุรีรัมย์ ในระหว่างช่วงวันที่ 03-10 กุมภาพันธ์ 2564 ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ

ดิฉันและทีมงานได้เข้าไปเก็บแบบสอบถามตามครัวเรือนในพื้นที่ หมู่บ้าน บ้านปลื้ม หมู่ที่ 5 บ้านบุหญ้า  มีทั้งหมด 126 ครัวเรือน โดยภาพรวมที่ดิฉันได้สอบถามและพูดคุยกับชาวบ้านในหมู่20แล้ว อาชีพและงานอดิเรกส่วนใหญ่จะเป็นอาชีพเกษตรกร ทำสวนทำไร่ ปลูกพืช โดยพื้นที่บ้านปลื้ม สภาพดินเหมาะแก่การทำเกษตรกรรม เกษตรกรในพื้นที่ประกอบอาชีพปลูกผลไม้สวนผสม ได้แก่ ลำไย มะม่วงน้ำดอกไม้ มะม่วงเขียวเสวย ข้าวโพดหวาน ขนุน มะละกอ ผักสวนครัว เป็นต้น

ให้ผลลิตที่มีคุณภาพจำหน่ายให้กับพ่อค้าผู้รับซื้อในพื้นที่และจังหวัดใกล้เคียงโดยใช้ระบบน้ำบาดาลใต้ดิน สร้างผลผลิตที่มีคุณภาพออกสู่ตลาด สร้างอาชีพหลักรายได้ให้กับเกษตรกรและชาวบ้านในชุมชน และสามารถขยายผลเป็นแหล่งเรียนรู้ศึกษาดูงานในงานส่งเสริมอาชีพให้กับเกษตรกร  สานต่ออาชีพเกษตรกร ที่มีความสนใจและมีที่ดินที่เหมาะสมในการทำสวนผลไม้และผักปลอดภัยได้เป็นอย่างดี   แต่ถ้าพูดถึงปัญหาก็มีเช่นกัน ส่วนมากเป็นปัญหาเกี่ยวกับไฟฟ้าเข้าไม่ถึงการทำเกษตร ผลผลิตทางการเกษตรลดลงจากสถานการณ์โควิดโดนกดราคาจากพ่อค้าคนกลาง

ต้องขอขอบคุณ ผู้ใหญ่บ้าน และชาวบ้าน หมู่ที่ 20 บ้านศรีเมืองใหม่ เป็นอย่างสูงค่ะที่ต้อนรับและให้ความร่วมมืออย่างอบอุ่น

อื่นๆ

เมนู