ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในตำบลบ้านปรือ ได้วางแผนการทำงานอย่างเป็นระบบ มีเป้าหมายคือการขุดหลุมเพื่อทำธนาคารน้ำใต้ดินให้สำเร็จจำนวน 10 หลุม ในพื้นที่ตำบลบ้านปรือ อำเภอกระสัง ภายในระยะเวลา 1 เดือน

การขุดหลุมเพื่อทำธนาคารน้ำใต้ดินให้แต่ละชุมชน ได้มีการสำรวจพื้นที่เพื่อหาจุดที่เหมาะสม เป้าหมายแรกของการปฏิบัติงานคือหมู่บ้านปทุมเมฆ เมื่อได้จุดที่ต้องการแล้ว ผู้ปฏิบัติงานได้แจกแจงหน้าที่ของแต่ละคนอย่างเหมาะสม โดยแบ่งผู้ปฏิบัติงานออกเป็นสองกลุ่ม เพื่อให้การทำงานสะดวกและกระชับเวลามากยิ่งขึ้น ชั้นตอนการทำธนาคารน้ำใต้ดิน ได้มีการวัดความกว้างของหลุมประมาณ 1 เมตร และความลึกประมาณ 2 เมตร ผู้ปฏิบัติงานได้มีการสลับหน้าที่กันขุดหน้าดินจนได้ความลึกตามที่ต้องการ หลุมแรกถือว่าค่อนข้างง่ายต่อการทำงานเพราะดินขุดง่ายและพื้นที่กว้างสะดวกต่อการทำงาน ส่วนหลุมอื่น ๆ ค่อนข้างยากต่อการทำงาน บางหลุมดินแข็งต้องใช้แรงขุดเป็นอย่างมาก บางหลุมมีกลิ่นเหม็น แต่ปัญหาที่พบเหมือนกันทุกหลุม คือ เมื่อขุดลึกเจอตาน้ำทำให้หลุมมีน้ำขังไม่สามารถขุดต่อได้

ทั้งนี้ การทำโครงการธนาคารน้ำใต้ดินสำเร็จด้วยความร่วมมือของผู้ปฏิบัติงานทุกคน และผู้นำชุมชนและเจ้าของพื้นที่ให้การสนับสนุนเป็นอย่างดี ในการขุดหลุมครั้งนี้มีความสมบูรณ์ประมาณ 60% และผู้ปฏิบัติงานหวังว่าจะเสร็จสมบูรณ์ 100% และมีประโยชน์ต่อเกษตรกร

อื่นๆ

เมนู