การปฏิบัติการลงพื้นที่ดำเนินงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ตำบลโคกมะม่วง อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์

ข้าพเจ้า นางสาวนริมล ปามุทา เจ้าหน้าที่ดำเนินงานตำบลโคกมะม่วง อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ ประเภท ประชาชน สังกัดคณะวิทยาการจัดการ MSO6 ได้ลงปฎิบัติการร่วมกับทีมงานตำบลโคกมะม่วง ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564

ข้าพเจ้า เป็นประชาชนที่อาศัยอยู่ในภูมิลำเนาของ หมู่ 22 บ้านปลื้มอุดม  ข้าพเจ้าเกิดในชุมชนแห่งนี้และได้อยู่กับวิถีชีวิตของคำว่า เกษตรกร ชาวไร่ ชาวสวน เป็นเวลากว่า 30 ปี  ในชุมชนของข้าพเจ้า จะมีการจัดงานประเพณี ชื่อว่าประเพณี บุญหัวมันใหญ่ โดยจะจัดขึ้นในช่วงเดือนมกราคมของทุกๆปี เป็นประเพณีที่สำคัญของหมู่บ้านทั้ง 7 หมู่บ้านในชุมชนบ้านปลื้ม เพราะสืบทอดมายาวนานตั้งแต่ปี 2518 จนบัดนี้รวมเป็นเวลา นานกว่า 46 ปี โดยการจัดงานประเพณีบุญหัวมันใหญ่นี้ จะมีการจัดประกวดพืชผลการเกษตรในชุมชน ที่ชาวบ้านในชุมชนปลูกไว้ เช่น มันสำปะหลัง ลำใย มะม่วง มะละกอ มะนาว กล้วยหอม กล้วยน้ำหว้า มะขามหวาน ข้าวโพดหวาน ขนุน เป็นต้น

 

ในช่วงเดือนมกราคม ถือเป็นการเริ่มต้นการทำการเกษตร ผู้นำชุมชนรวมถึงชาวบ้านในชุมชุนในทั้ง 7 หมู่บ้าน ได้จัดร่วมกันจัดประเพณีบุญหัวมันใหญ่ขึ้นทุกปี จุดประสงค์เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้ชาวเกษตรกรในชุมชน และยังเป็นการนำพืชผลการเกษตรในไร่ สวน ออกมาจัดจำหน่ายให้แก่คนในชุมชน และต่างชุมชน ทั้งนี้ ยังเป็นการกระตุ้นการขายให้แก่ชุมชน สร้างชื่อเสียงให้เเก่เกษตรกรทั้ง 7 หมู่บ้านให้รู้จักทั่วทั้งตำบลโคกมะม่วง

หมายเหตุ   การจัดงานบุญหัวมันใหญ่ประจำปี 2564 ได้เลื่อนออกไปอย่างไม่มีกำหนด เนื่องจากสถานการณ์ โควิค 19 คะ

 

 

อื่นๆ

เมนู